Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies

Transport aeri. Moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies. Per aeroports i tipus de vol 2021
Barcelona-el Prat Josep Tarradellas Girona- Costa Brava Reus Lleida- Alguaire Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Aeronaus 163.679 13.500 14.606 35.089 226.874 1.524.820 14,9
Interior 62.641 7.993 12.809 : 83.443 885.854 9,4
Vols regulars 57.189 0 173 : 57.362 526.361 10,9
Vols no regulars 3.366 191 308 : 3.865 36.137 10,7
Altres tipus de trànsit 2.086 7.802 12.328 : 22.216 323.356 6,9
Internacional 101.038 5.507 1.797 : 108.342 638.966 17,0
Vols regulars 92.237 2.604 1.353 : 96.194 524.669 18,3
Vols no regulars 6.846 1.150 188 : 8.184 82.763 9,9
Altres tipus de trànsit 1.955 1.753 256 : 3.964 31.534 12,6
Passatgers (1) 18.874,9 312,9 158,9 47,3 19.394,0 119.997,3 16,2
Interior 7.615,4 4,5 16,1 : 7.636,0 52.342,1 14,6
Vols regulars 7.592,6 0,0 10,9 : 7.603,5 51.980,1 14,6
Vols no regulars 16,8 2,5 1,6 : 20,8 199,4 10,4
Altres tipus de trànsit 5,9 2,1 3,6 : 11,6 162,7 7,2
Internacional 11.259,5 308,4 142,8 : 11.710,7 67.655,2 17,3
Vols regulars 11.208,4 301,2 139,3 : 11.649,0 64.448,8 18,1
Vols no regulars 40,3 5,3 3,2 : 48,8 3.089,8 1,6
Altres tipus de trànsit 10,7 1,8 0,3 : 12,9 116,6 11,1
Mercaderies (tones) 136.107,4 104,5 0,0 0,0 136.211,9 998.470,8 13,6
Interior 7.315,0 52,7 0,0 0,0 7.367,7 113.932,2 6,5
Vols regulars 6.318,7 0,0 0,0 0,0 6.318,7 80.019,5 7,9
Vols no regulars 996,3 52,7 0,0 0,0 1.049,0 33.912,8 3,1
Internacional 128.792,4 51,8 0,0 0,0 128.844,2 884.538,6 14,6
Vols regulars 121.268,2 0,0 0,0 0,0 121.268,2 787.942,2 15,4
Vols no regulars 7.524,2 51,8 0,0 0,0 7.576,0 96.596,3 7,8
Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Nota: (1) Milers. No s'hi inclouen passatgers en trànsit.

Darrera actualització: 28 de març de 2022.

Estadística AER

Nota metodològica

Definició de conceptes

Aeroport
Qualsevol zona definida sobre la terra o l'aigua d'un estat destinada a utilitzar-se, totalment o parcialment, per a les operacions d'arribada, sortida i moviment de superfície d'aeronaus i oberta als serveis aeris comercials.
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.
Passatger
Persona que sigui transportada en qualsevol aeronau en qualitat de viatger com a conseqüència d'un contracte de transport o arrendament o a títol privat, i aquelles persones que no siguin membres de la tripulació.
Servei aeri comercial
Vol o sèrie de vols destinats al transport públic de passatgers o de càrrega i correu, mitjançant pagament o lloguer. El vol pot ser regular o no regular.
Vol interior
Aquell en què tant l'aeroport inicial (sortida) com el terminal (arribada) són de l'Estat espanyol i és efectuat per companyies espanyoles.
Vol internacional
Aquell en què un dels dos aeroports (inicial o terminal) és estranger i és efectuat tant per companyies nacionals com estrangeres.
Vol no regular
Servei aeri comercial diferent dels vols regulars.
Vol regular
Servei aeri amb horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi vagin.

Aspectes metodològics

La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment ofereix totes les estadístiques referides a transport aeri, basant-se en les xifres que li proporcionen directament els aeroports espanyols.

El moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies mesura tots els vols, regulars i no regulars, de les companyies nacionals i estrangeres, i no inclou altres serveis o trànsits que no siguin els esmentats

Com a moviment d'aeronaus es comptabilitzen tots els enlairaments i aterratges d'aeronaus. S'exclou els aterratges de toc i enlairament immediat i els aterratges avortats.

No s'inclou el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, ni de treballs aeris.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols regulars o no regulars. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

Fins l'any 2011, les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Barcelona, Girona i Reus.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".