Saltar al contingut principal
Tipus d'interès (TEDR). Dipòsits Catalunya
Llars i IPSAL A la vista A termini Cessions temporals Societats no financeres A la vista A termini Cessions temporals
2020 0,01 0,06 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 0,59 -0,50
2019 0,03 0,12 0,26 0,07 0,99 -0,12
2018 0,03 0,12 0,13 0,08 0,63 -0,37
2017 0,04 0,16 0,40 0,10 0,77 -0,01
2016 0,06 0,30 0,16 0,15 0,65 0,06
2015 0,12 0,75 0,45 0,24 0,91 0,24
2014 0,17 1,39 0,58 0,31 1,39 0,44
2013 0,22 2,08 1,80 0,35 1,93 1,12
2012 0,21 2,72 2,51 0,37 2,64 2,36
2011 0,28 2,76 2,15 0,61 2,68 2,04
2010 0,27 2,54 1,37 0,68 2,56 1,28
2009 0,36 2,49 0,86 0,55 2,21 0,57
2008 0,69 4,41 2,68 1,77 4,38 2,47
2007 0,70 3,73 3,61 1,94 4,15 3,98
2006 0,52 2,73 3,05 1,27 3,07 3,35
2005 0,52 2,02 2,09 0,73 2,14 2,04
2004 0,61 2,03 1,98 0,67 2,11 2,01
2003 0,75 2,38 2,41 0,73 2,36 2,31
Font: Banco de España.
Notes:
- TEDR: Tipus efectiu definició restringida.
- IPSAL: Institucions privades sense afany de lucre.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juny de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Dipòsit a la vista
Quantitat de diners a la disposició dels seus dipositants en qualsevol moment. El constitueix el saldo dels comptes corrents.
Dipòsit a termini
Quantitat de diners constituïda amb el compromís per part dels dipositants de no disposar-ne fins a una data determinada (venciment), amb la contrapartida de rebre uns determinats interessos estipulats entre les parts.
Dipòsit bancari
Quantitat de diners que un client diposita en una entitat bancària a canvi d'un rendiment econòmic. Les modalitats són: dipòsit a la vista, dipòsit a termini i dipòsit d'estalvi.
Tipus d'interès
Percentatge que cobra una entitat bancària com a compensació per un préstec concedit.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".