Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Constitució. Províncies

Societats mercantils. Constitució. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total 15.349 1.708 724 1.320 19.101 99.694 19,2
Anònimes 55 5 2 1 63 423 14,9
Limitades 14.904 1.665 706 1.289 18.564 96.655 19,2
Altres 390 38 16 30 474 2.616 18,1
Capital subscrit (M€) 582,65 63,19 44,70 31,89 722,43 5.177,21 13,95
Anònimes 31,35 0,31 0,36 0,06 32,08 260,85 12,30
Limitades 547,07 62,50 43,76 31,56 684,88 4.869,57 14,06
Altres 4,23 0,38 0,59 0,27 5,47 46,79 11,70
Font: Registro Mercantil Central.

Darrera actualització: 4 de gener de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Constitució d'una societat
Alta en el Registre Mercantil per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.
Societat mercantil
Associació de persones físiques o jurídiques, per tal de dur a terme activitats industrials o mercantils.

Aspectes metodològics

La creació, dissolució i ampliació de societats mercantils són unes variables que presenten una elevada variabilitat (especialment en les seves dades mensuals), però són uns indicadors d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

S'elabora a partir de la informació anual que proporciona el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils, i sobre el nombre d'aquestes societats que han ampliat capital i sobre el valor de .l'ampliació.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".