Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols Catalunya. 2022
Generalitat CatSalut i Entitats aut. administratives Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils
Despeses (I + II + III) 48.863,27 11.128,41 6,71 10.227,41 1.774,88
1. Remuneracions del personal 7.099,39 162,01 3,14 3.565,45 321,51
2. Despeses corrents de béns i serveis 3.713,51 5.607,27 3,53 2.769,34 627,87
3. Despeses financeres 639,29 0,04 0,01 293,69 32,56
4. Transferències corrents 22.715,81 4.814,40 0,00 628,76 0,15
5. Fons de contingència 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 34.468,01 10.583,72 6,67 7.257,24 982,09
6. Inversions reals 979,73 395,37 0,03 729,76 712,08
7. Transferències de capital 1.747,57 66,23 0,00 719,83 0,00
II. Operacions de capital (6 i 7) 2.727,30 461,60 0,03 1.449,59 712,08
Subtotal operacions no financeres (I + II) 37.195,31 11.045,33 6,70 8.706,84 1.694,17
8. Variació d'actius financers 944,07 83,09 0,02 843,62 21,28
9. Variació de passius financers 10.723,89 0,00 0,00 676,95 59,43
III. Operacions financeres (8 i 9) 11.667,97 83,09 0,02 1.520,57 80,71
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Darrera actualització: 23 d'agost de 2022.

Estadística PRESGEN

Nota metodològica

Definició de conceptes

Capítols pressupostaris
Unitats que recullen conceptes econòmics determinats estructurats des del punt de vista dels ingressos i de les despeses.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Pressupost consolidat
Pressupost de diverses entitats públiques una vegada compensades les seves transferències internes.
Pressupost de despeses. Compres de béns i serveis
Despeses en béns i serveis necessaris per al funcionament de les activitats d'un organisme públic que no impliquen increment de patrimoni.
Pressupost de despeses. Dotació per a amortitzacions
Pagaments efectuats per l'ens públic, per tal de cancel·lar deutes pendents de crèdits contractats.
Pressupost de despeses. Interessos
Càrregues financeres degudes a tot tipus d'obligacions assumides per l'organisme públic pertinent.
Pressupost de despeses. Inversions reals
Despeses fetes directament per l'ens públic destinades a la creació o a l'adquisició de béns o de serveis de capital, i les destinades a l'adquisició de béns, de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament operatiu dels serveis, i les despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter amortitzable, és a dir, que contribueixin al manteniment de l'activitat de l'ens públic en exercicis futurs.
Pressupost de despeses. Remuneració de personal
Retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal per la feina feta. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social.
Pressupost de despeses. Transferències corrents
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost de despeses. Transferències de capital
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost de despeses. Variació de passius financers
Amortitzacions del deute emès per un organisme públic i devolucions de dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.

Aspectes metodològics

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Quant a l'Administració estatal, s'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP.

El capítol finalitza amb dades del personal de les administracions públiques catalanes que ofereix el Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]