Saltar al contingut principal
Diputacions. Pressupost. Per àrees i polítiques de despesa Catalunya
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Despeses 1.634,03 1.624,95 1.591,21 1.571,57 1.540,05 1.444,61 1.392,19 1.088,57 1.095,82 942,39 992,27 1.085,83
1. Serveis públics bàsics 85,96 127,67 116,05 108,02 97,02 82,79 98,94 135,91 102,31 80,69 92,08 100,74
Seguretat i mobilitat ciutadana 0,84 0,49 0,00 0,00 0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Habitatge i urbanisme 26,24 52,30 40,99 43,58 43,77 27,09 44,60 50,95 23,30 12,16 27,71 22,42
Benestar comunitari 0,97 3,37 3,85 4,23 0,08 0,03 0,03 36,40 33,63 27,35 20,40 25,42
Medi ambient 57,91 71,51 71,21 60,21 53,04 55,65 54,31 48,56 45,38 41,18 43,97 52,45
2. Actuacions de protecció i promoció social 134,98 114,61 115,72 133,24 128,01 128,41 87,04 84,98 77,91 65,99 72,04 78,54
Pensions 0,12 0,10 0,10 0,12 0,13 0,17 0,19 0,19 0,19 1,83 2,30 2,36
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6,66 6,00 5,50 5,25 5,04 4,79 6,74 3,15 3,15 3,53 3,26 2,73
Serveis socials i promoció social 99,05 84,37 86,60 87,76 82,91 104,71 66,28 62,73 66,32 53,02 55,93 60,12
Foment de l'ocupació 29,15 24,14 23,52 40,12 39,93 18,74 13,83 18,91 8,25 7,60 10,55 13,33
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 259,98 308,21 279,91 292,78 276,24 244,98 232,22 223,44 193,79 188,18 209,05 234,18
Sanitat 46,81 48,50 46,41 45,48 46,73 41,15 46,53 37,43 38,99 31,53 34,22 33,38
Educació 74,43 91,86 75,53 102,98 97,78 88,75 73,84 62,67 41,57 58,32 61,62 66,36
Cultura 119,30 142,20 130,29 120,83 107,76 99,41 94,68 100,93 98,64 89,95 100,51 117,61
Esport 19,43 25,65 27,68 23,50 23,97 15,67 17,17 22,41 14,59 8,37 12,71 16,83
4. Actuacions de caràcter econòmic 235,42 244,81 230,19 214,06 197,41 180,82 167,15 128,80 125,55 98,64 116,97 148,78
Agricultura, ramaderia i pesca 11,85 14,07 9,16 6,87 0,84 0,73 0,74 0,83 0,60 1,06 0,55 0,90
Indústria i energia 0,20 0,54 0,66 1,18 0,17 0,02 0,01 0,00 0,03 0,01 0,14 0,00
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 64,75 76,75 71,25 61,22 56,84 53,28 43,97 42,30 37,93 33,66 41,05 64,62
Transport públic 0,16 0,17 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,15 0,15 3,80 5,09
Infraestructures 105,96 97,66 88,62 95,59 86,55 85,35 86,03 72,69 76,49 54,33 60,19 65,42
Investigació, desenvolupament i innovació 2,47 2,34 2,22 2,05 2,62 2,33 2,13 0,78 0,77 0,00 0,00 0,00
Altres actuacions de caràcter econòmic 50,04 53,28 58,08 46,96 50,21 38,92 34,09 12,02 9,59 9,44 11,24 12,75
9. Actuacions de caràcter general 911,41 802,04 816,11 781,23 790,86 749,91 748,40 444,34 516,80 419,39 398,97 435,98
òrgans de govern 28,66 29,56 28,29 29,14 31,74 31,16 25,21 23,35 25,77 25,33 27,38 29,80
Serveis de caràcter general 205,16 203,02 185,54 179,96 162,16 166,94 165,79 149,76 153,16 147,50 165,02 157,64
Administració financera i tributària 492,03 469,01 454,80 449,61 453,86 390,88 350,49 131,60 130,32 120,10 124,64 129,39
Transferències a altres administracions públiques 185,57 100,45 147,48 122,51 143,09 160,92 206,90 139,64 207,55 126,45 81,93 115,28
0. Deute públic 6,29 27,60 33,22 42,25 50,51 57,68 58,43 71,10 79,47 89,51 103,16 87,60
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2010-2019: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
2020-2021: Departament de la Presidència. Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRELOC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Administració local
Part de l'Administració pública integrada per ens polítics menors de caràcter territorial.
Diputació
Òrgan que governa i administra la província.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.

Aspectes metodològics

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Les dades de la classificació per programes a partir de 2010 no són comparables amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".