Saltar al contingut principal
Ajuntaments. Pressupost. Per àrees i polítiques de despesa Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Despeses 11.709,13 11.067,02 10.551,99 9.937,16 9.904,03 9.641,85 9.022,22 9.019,94 9.010,92 8.290,74 8.521,26 8.624,50 9.635,90
1. Serveis públics bàsics 4.455,25 4.251,92 4.045,81 3.745,88 3.766,88 3.657,82 3.384,65 3.426,07 3.468,72 3.177,07 3.308,09 3.335,69 3.962,55
Seguretat i mobilitat ciutadana 1.033,30 981,50 931,62 871,14 845,60 830,18 804,63 789,36 780,39 753,37 755,23 728,79 736,61
Habitatge i urbanisme 1.399,48 1.345,20 1.221,01 1.046,92 1.144,27 1.102,08 890,34 984,20 1.031,02 809,67 966,74 1.005,92 1.517,59
Benestar comunitari 1.639,14 1.564,17 1.517,42 1.481,61 1.449,92 1.416,01 1.419,88 1.388,95 1.420,75 1.389,16 1.364,45 1.344,91 1.427,94
Medi ambient 383,33 361,05 375,76 346,21 327,09 309,54 269,81 263,56 236,56 224,87 221,68 256,07 280,41
2. Actuacions de protecció i promoció social 1.189,78 1.091,79 1.054,85 996,80 953,68 918,95 791,67 757,03 776,51 717,31 723,50 745,74 746,59
Pensions 4,51 4,22 4,54 3,19 4,77 5,32 5,36 8,82 20,62 21,94 22,62 27,82 33,73
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 18,23 17,09 18,11 16,67 17,04 16,59 21,39 20,41 18,06 15,82 22,50 25,40 33,81
Serveis socials i promoció social 1.047,54 955,17 914,41 863,12 818,07 792,86 671,17 643,76 655,94 610,53 607,10 599,41 603,92
Foment de l'ocupació 119,50 115,30 117,80 113,82 113,80 104,18 93,74 84,05 81,90 69,03 71,28 93,11 75,12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 2.094,00 1.909,87 1.837,61 1.837,51 1.812,47 1.708,76 1.585,56 1.531,24 1.474,21 1.412,57 1.470,95 1.556,55 1.828,97
Sanitat 107,13 97,57 91,31 112,01 114,57 110,13 101,53 99,99 100,23 96,37 98,75 116,55 126,97
Educació 857,35 787,89 753,92 723,60 700,26 686,79 652,69 635,48 621,01 609,67 658,80 660,49 674,13
Cultura 746,58 667,87 652,47 649,94 638,35 587,13 528,28 519,30 483,08 450,64 452,72 518,94 696,93
Esport 382,94 356,55 339,91 351,97 359,30 324,70 303,05 276,46 269,89 255,89 260,68 260,58 330,95
4. Actuacions de caràcter econòmic 911,32 828,49 782,94 719,29 728,64 680,15 596,72 585,10 522,66 436,09 457,10 495,55 590,30
Agricultura, ramaderia i pesca 4,97 4,43 30,23 4,22 4,16 3,92 4,06 5,65 6,25 6,77 6,52 6,14 7,13
Indústria i energia 14,09 15,09 11,92 8,71 8,11 7,70 7,79 8,22 6,93 8,84 9,96 15,94 20,62
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 313,51 301,31 282,61 267,22 269,41 262,91 241,68 245,31 205,08 158,38 158,26 158,34 171,11
Transport públic 361,40 285,83 264,24 244,53 238,39 232,81 202,13 194,06 160,05 138,05 138,34 141,62 142,56
Infraestructures 90,69 96,70 80,96 76,62 94,64 74,87 63,89 61,30 77,80 73,13 92,59 119,14 181,13
Investigació, desenvolupament i innovació 4,25 4,38 6,11 4,30 3,58 1,23 0,83 1,04 0,75 0,80 0,49 1,99 1,71
Altres actuacions de caràcter econòmic 122,41 120,74 106,87 113,69 110,36 96,70 76,34 69,52 65,80 50,12 50,93 52,37 66,05
9. Actuacions de caràcter general 2.603,94 2.529,78 2.365,39 2.161,20 2.116,48 2.018,14 1.924,82 1.903,15 1.963,88 1.794,75 1.831,53 1.818,41 1.867,33
Òrgans de govern 191,09 188,42 185,20 165,22 164,11 164,14 159,48 151,85 153,38 154,91 154,51 157,62 168,38
Serveis de caràcter general 1.658,42 1.605,17 1.504,37 1.366,34 1.332,17 1.262,62 1.220,67 1.193,53 1.197,74 1.150,53 1.195,59 1.194,14 1.213,68
Administració financera i tributària 508,33 506,47 473,52 431,54 420,80 404,27 355,37 370,85 431,71 315,30 315,34 300,61 316,39
Transferències a altres administracions públiques 246,10 229,73 202,30 198,10 199,40 187,11 189,30 186,93 181,05 174,01 166,09 166,05 168,88
0. Deute públic 454,84 455,16 465,38 476,48 525,88 658,04 738,81 817,35 804,94 752,95 730,09 672,55 640,15
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Darrera actualització: 13 de juliol de 2023.

PRELOC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya (PRELOC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Administració local
Part de l'Administració pública integrada per ens polítics menors de caràcter territorial.
Ajuntament
Corporació pública que representa, governa i administra els interessos d'un municipi.
Pressupost
Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.

Aspectes metodològics

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Les dades de la classificació per programes a partir de 2010 no són comparables amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".