Saltar al contingut principal

Recaptació de tributs estatals

Recaptació de tributs estatals 2021
Catalunya Espanya regionalitzada % Cat./Esp. reg.
Total 44.198,18 217.406,63 20,3
IRPF 18.366,83 89.809,35 20,5
Societats 5.818,14 26.625,93 21,9
Impost sobre la renda de no residents 381,64 1.822,48 20,9
IVA 16.402,45 71.914,83 22,8
Especials 1.528,58 19.728,60 7,7
Alcohols 317,23 1.006,20 31,5
Hidrocarburs 1.148,79 11.491,91 10,0
Labors del tabac 0,25 6.115,04 0,0
Electricitat 58,38 1.086,19 5,4
Carbó 3,94 28,96 13,6
Altres 0,00 0,30 0,0
Impost sobre primes d'assegurances 457,87 2.052,17 22,3
Tràfic exterior 710,05 1.954,86 36,3
Impostos mediambientals (1) 233,32 1.463,21 15,9
Altres ingressos impositius 63,54 695,26 9,1
Taxes i altres ingressos tributaris 235,77 1.339,96 17,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
Notes:
- (1) Els impostos mediambientals són l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica, l'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultats de la generació d'energia nucleoelèctrica, l'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades i l'impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Correspon a la recaptació realitzada per les delegacions territorials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És a dir, no inclou la recaptació dels serveis centrals.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2022.

Estadística TRIB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Tribut
Ingrés ordinari de dret públic per a l'Estat o un altre ens públic. Segons la Llei general tributària, es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials.

Aspectes metodològics

S'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".