Saltar al contingut principal

Fons europeus de la política de cohesió de la UE. Cobraments. Generalitat de Catalunya

Fons europeus de la política de cohesió de la UE. Cobraments. Generalitat de Catalunya Catalunya
FEDER FSE FEOGA-O FEADER FEP FEMP Fons de cohesió Total
2020 0,28 43,48 0,00 51,90 0,00 8,55 0,00 104,21
2019 98,76 76,80 0,00 46,10 0,00 8,62 0,00 230,28
2018 14,55 18,76 1,49 53,40 0,00 0,00 0,00 88,20
2017 0,19 1,55 1,23 48,74 0,00 3,24 0,00 54,96
2016 98,01 33,71 1,15 27,76 2,21 1,33 0,00 164,17
2015 42,06 93,78 1,31 41,06 3,47 : 10,58 (1) 192,26
2014 70,57 0,00 1,70 55,00 3,21 : 0,00 130,48
2013 38,22 0,00 1,68 48,37 5,95 : 57,57 151,79
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Intervenció General.
Notes:
- FEDER: Fons europeu de desenvolupament regional.
- FSE: Fons social europeu.
- FEOGA-O: Fons europeu d'orientació i garantia agrícola.
- FEADER: Fons europeu agrícola de desenvolupament rural.
- FEP: Fons europeu de la pesca.
- FEMP: Fons Europeu Marítim i de Pesca.
- (1) Intervenció General no ha pogut contrastar aquesta xifra.

Darrera actualització: 27 d'octubre de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fons de Cohesió
Fons destinat als estats membres amb una RNB (renda nacional bruta) per càpita inferior al 90% de la renda mitjana de la UE. El seu objectiu és reduir les disparitats socioeconòmiques i promoure el desenvolupament sostenible. L'Estat espanyol, amb un PIB per càpita superior al 90% de la mitjana de la UE, no és beneficiari del Fons de cohesió. Els ingressos assenyalats al període de programació 2014-2020 són romanents de cobraments del fons de cohesió de períodes de programació anteriors.
Fons Estructurals de la Unió Europea
Formen part dels Fons EIE i constitueixen la principal font de finançament de la Política Regional o Política de Cohesió, denominats així perquè es dirigeixen a promoure reformes de naturalesa estructural. Per al període 2014-2020 de la Política de Cohesió, es consideren estructurals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament rural (FEADER)
Finança la contribució de la UE als Programes de Desenvolupament Rural i substitueix el FEOGA-O des de gener del 2007. Està destinat a millorar la competitivitat de l'agricultura, garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals incloent-hi la creació i conservació de l'ocupació d'acord amb les estratègies de la PAC (Política Agrícola Comuna).
Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA)
Intervenció estructural de la Unió Europea amb dos objectius diferenciats. Per una banda el FEOGA-Orientació, que actua com a finançador parcial de programes amb finalitats estructurals en el sector agrari, des de repoblacions fins a canvis tecnològics i productius agraris; i, per l'altra, el FEOGA-Garantia, que té com a objectiu la vigilància i el control dels preus agraris. El FEOGA-O és substituït pel FEADER des de gener del 2007 (els ingressos assenyalats a partir del 2007 són romanents de cobraments del FEOGA-O dels períodes de programació anteriors).
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Creat el 1975 amb la finalitat de corregir els principals desequilibris regionals existents en l'àmbit europeu. Per al període 2014-2020 participa en els Objectius d'Inversió en creixement i ocupació i Cooperació Territorial Europea de la Política Regional, a través del finançament d'inversions productives que corresponen a les prioritats de l'Estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Fons Europeu de Pesca (FEP)
Instrument financer de la política pesquera comuna. Des de gener del 2007 substitueix a l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP). Aquest instrument d'ajuda pública té com a finalitat participar en el finançament de projectes realitzats per empreses, autoritats públiques, organismes representatius, etc., en totes les activitats econòmiques que participen en el sector de la pesca: captura, piscifactoria, transformació, comerç, ports, patrimoni, etc. El FEP és substituït pel FEMP per al període de programació 2014-2020.
Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)
El FEMP és el nou fons de les polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020, en substitució de l'anterior Fons Europeu de Pesca (FEP). Els principals inspiradors d'aquest Fons són: ajudar els pescadors en la transició a la pesca sostenible, ajudar les comunitats costeres a diversificar les seves economies, finançar projectes per crear ocupació i millorar la qualitat de vida a les costes europees i facilitar l'accés al finançament.
Fons Social Europeu (FSE)
Creat el 1958 amb la finalitat de millorar les possibilitats d'ocupació de les persones treballadores. Per al període 2014-2020 participa en l'Objectiu d'Inversió en creixement i ocupació a través de la promoció de la sostenibilitat i qualitat en l'ocupació, la promoció de la inclusió social, la lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació i la inversió en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent.
Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP)
Intervenció estructural de la Unió Europea per tal de finançar el sector de la pesca i l'aqüicultura amb ajuts per a l'estudi de nous mercats, comercialització dels productes, formació professional dels pescadors i creació de noves empreses i nous projectes d'ecoturisme. L'IFOP és substituït pel FEP a partir de gener del 2007.

Aspectes metodològics

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP. La font d'informació és el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de les dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (EIE) següents es regeixen per un conjunt únic de normes:

  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • Fons Social Europeu (FSE)
  • Fons de Cohesió
  • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
  • Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

La seva finalitat és establir una articulació clara amb l'estratègia Europa 2020, millorar la coordinació, garantir una aplicació coherent i facilitar al màxim l'accés als fons per part dels beneficiaris.

A partir de l'any 2013, les dades que es publiquen a l'Anuari referents a fons europeus es redueixen als cobraments de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a les dades provinents directament dels llistats de liquidació del pressupost d'ingressos proporcionat per la Intervenció General. Addicionalment, l'any 2021, es fa de nou una revisió de la sèrie des de l'any 2013 a causa d'un canvi comptable, en què es tenen en compte les devolucions d'ingressos indeguts.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".