Saltar al contingut principal

Edificis. Per destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis amb habitatges. Per tipus de destinació. Comarques, àmbits i províncies 2011
Principalment a l'habitatge Altres Total
Alt Camp 15.455 58 15.513
Alt Empordà 50.366 600 50.966
Alt Penedès 27.010 276 27.286
Alt Urgell 7.151 125 7.276
Alta Ribagorça 1.261 38 1.299
Anoia 31.571 297 31.868
Bages 39.740 698 40.438
Baix Camp 36.907 735 37.642
Baix Ebre 24.471 223 24.694
Baix Empordà 49.305 229 49.534
Baix Llobregat 91.059 1.471 92.530
Baix Penedès 34.227 657 34.884
Barcelonès 101.850 1.570 103.420
Berguedà 11.855 27 11.882
Cerdanya 9.298 199 9.497
Conca de Barberà 10.070 6 10.076
Garraf 28.565 542 29.107
Garrigues 9.580 35 9.615
Garrotxa 16.259 298 16.557
Gironès 29.144 206 29.350
Maresme 77.852 904 78.756
Montsià 21.557 423 21.980
Noguera 13.624 198 13.822
Osona 38.029 257 38.286
Pallars Jussà 5.531 111 5.642
Pallars Sobirà 3.411 23 3.434
Pla d'Urgell 10.404 73 10.477
Pla de l'Estany 8.328 74 8.402
Priorat 6.221 27 6.248
Ribera d'Ebre 9.307 26 9.333
Ripollès 8.524 19 8.543
Segarra 7.381 26 7.407
Segrià 32.376 625 33.001
Selva 44.869 339 45.208
Solsonès 4.409 28 4.437
Tarragonès 36.626 569 37.195
Terra Alta 6.127 68 6.195
Urgell 11.346 36 11.382
Val d'Aran 3.788 136 3.924
Vallès Occidental 124.680 2.443 127.123
Vallès Oriental 77.787 447 78.234
Catalunya 1.177.321 15.142 1.192.463
Metropolità 473.228 6.835 480.063
Comarques Gironines 206.795 1.765 208.560
Camp de Tarragona 105.279 1.395 106.674
Terres de l'Ebre 61.462 740 62.202
Ponent 84.711 993 85.704
Comarques Centrals 94.033 1.010 95.043
Alt Pirineu i Aran 30.440 632 31.072
Penedès 121.373 1.772 123.145
Barcelona 649.773 8.928 658.701
Girona 213.097 1.868 214.965
Lleida 113.483 1.554 115.037
Tarragona 200.968 2.792 203.760
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Allotjament
Recinte semipermanent, improvisat, mòbil o amb una destinació original diferent de la d'habitatge i que constitueix la residència habitual d'una o de diverses famílies en el moment censal.
Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Habitatge (Cens d'edificis 2011)
Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).
Habitatge col·lectiu
Edificació destinada a ser habitada per un grup de persones, que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els habitatges en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons, etc.), com els hotels, pensions i establiments anàlegs. En el cens d'edificis s'inclouen tots els habitatges col·lectius independentment de si estan habitats o no, a diferència del cens d'habitatges que comprèn els establiments col·lectius on resideix població de dret.
Habitatge familiar
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. Dins d'aquest concepte es poden distingir els habitatges principals, els habitatges secundaris i els habitatges buits (en censos anteriors es denominaven vacants)
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".