Saltar al contingut principal

Edificis. Per nombre de plantes. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis amb habitatges. Per nombre de plantes. Comarques, àmbits i províncies 2011
Nombre de plantes sobre rasant
1 2 3 4 5 6 7 8 a 9 10 i més Total
Alt Camp 5.025 7.253 2.554 445 112 64 20 34 6 15.513
Alt Empordà 15.015 24.630 8.071 2.182 602 246 93 87 40 50.966
Alt Penedès 6.005 14.302 5.057 1.098 484 243 50 38 9 27.286
Alt Urgell 1.141 3.519 1.937 395 202 52 20 9 1 7.276
Alta Ribagorça 78 462 489 211 42 16 1 0 0 1.299
Anoia 11.654 13.053 4.874 1.438 461 205 99 69 15 31.868
Bages 11.514 17.631 6.636 2.388 1.349 606 197 95 22 40.438
Baix Camp 10.702 17.214 5.519 1.829 1.207 583 280 173 135 37.642
Baix Ebre 8.056 10.474 4.321 1.175 487 119 32 24 6 24.694
Baix Empordà 9.703 27.437 9.722 1.750 579 142 79 72 50 49.534
Baix Llobregat 23.927 35.777 16.257 6.779 5.430 2.380 1.071 553 356 92.530
Baix Penedès 10.383 16.825 4.953 1.612 823 144 96 41 7 34.884
Barcelonès 12.325 19.633 12.270 10.526 14.462 12.358 8.362 8.920 4.564 103.420
Berguedà 1.180 5.092 3.779 1.391 340 60 21 17 2 11.882
Cerdanya 849 4.546 3.426 492 160 21 1 1 1 9.497
Conca de Barberà 1.474 5.335 2.867 368 29 2 0 1 0 10.076
Garraf 6.780 11.905 6.097 2.626 1.037 448 152 51 11 29.107
Garrigues 4.282 4.681 562 63 15 8 2 1 1 9.615
Garrotxa 3.594 8.844 3.095 696 219 82 15 11 1 16.557
Gironès 5.151 15.923 4.572 1.410 1.056 632 285 247 74 29.350
Maresme 14.713 40.169 15.257 3.969 2.357 1.362 434 369 126 78.756
Montsià 5.531 8.940 5.529 1.290 426 155 97 12 0 21.980
Noguera 5.937 6.034 1.200 250 211 105 38 40 7 13.822
Osona 7.270 20.688 7.619 1.572 738 271 60 53 15 38.286
Pallars Jussà 1.309 2.657 1.199 360 90 14 0 13 0 5.642
Pallars Sobirà 104 1.488 1.522 263 32 16 5 2 2 3.434
Pla d'Urgell 5.528 4.091 555 212 54 21 9 6 1 10.477
Pla de l'Estany 1.725 4.699 1.684 213 57 13 4 7 0 8.402
Priorat 1.162 2.999 2.015 62 9 1 0 0 0 6.248
Ribera d'Ebre 1.917 4.038 2.601 703 70 2 2 0 0 9.333
Ripollès 721 4.563 2.186 724 284 54 10 1 0 8.543
Segarra 2.157 4.029 1.028 127 33 8 12 11 2 7.407
Segrià 12.526 11.547 3.957 1.712 1.196 647 544 604 268 33.001
Selva 12.762 22.996 6.054 1.844 1.045 261 168 47 31 45.208
Solsonès 1.106 2.152 848 228 70 17 6 10 0 4.437
Tarragonès 6.848 17.840 6.680 2.329 1.508 954 493 362 181 37.195
Terra Alta 2.451 2.699 911 123 9 0 1 1 0 6.195
Urgell 4.173 5.457 1.149 384 141 38 14 22 4 11.382
Val d'Aran 496 1.667 1.471 167 74 28 15 4 2 3.924
Vallès Occidental 33.900 54.206 22.275 6.666 5.009 2.418 1.126 1.079 444 127.123
Vallès Oriental 17.727 43.302 12.174 2.386 1.201 868 257 244 75 78.234
Catalunya 288.901 530.797 204.972 64.458 43.710 25.664 14.171 13.331 6.459 1.192.463
Metropolità 102.592 193.087 78.233 30.326 28.459 19.386 11.250 11.165 5.565 480.063
Comarques Gironines 48.671 109.092 35.384 8.819 3.842 1.430 654 472 196 208.560
Camp de Tarragona 25.211 50.641 19.635 5.033 2.865 1.604 793 570 322 106.674
Terres de l'Ebre 17.955 26.151 13.362 3.291 992 276 132 37 6 62.202
Ponent 34.603 35.839 8.451 2.748 1.650 827 619 684 283 85.704
Comarques Centrals 21.070 45.563 18.882 5.579 2.497 954 284 175 39 95.043
Alt Pirineu i Aran 3.977 14.339 10.044 1.888 600 147 42 29 6 31.072
Penedès 34.822 56.085 20.981 6.774 2.805 1.040 397 199 42 123.145
Barcelona 147.097 275.574 112.155 40.832 32.868 21.219 11.829 11.488 5.639 658.701
Girona 48.821 111.789 38.341 9.247 3.992 1.451 655 473 196 214.965
Lleida 39.434 49.817 16.526 4.443 2.170 970 666 722 289 115.037
Tarragona 53.549 93.617 37.950 9.936 4.680 2.024 1.021 648 335 203.760
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Habitatge (Cens d'edificis 2011)
Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).
Planta sobre rasant
Planta que té el paviment inferior per sobre de l'alçària que determina la vorera o el terreny.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".