Saltar al contingut principal

Edificis destinats principalment a habitatge. Per grau de conservació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis destinats principalment a habitatge. Per grau de conservació. Comarques, àmbits i províncies 2011
En bon estat Amb alguna deficiència En mal estat Ruïnós Total
Alt Camp 13.257 1.707 391 100 15.455
Alt Empordà 47.287 2.539 404 136 50.366
Alt Penedès 23.805 2.866 252 87 27.010
Alt Urgell 5.979 908 181 83 7.151
Alta Ribagorça 1.176 66 15 4 1.261
Anoia 29.624 1.630 210 107 31.571
Bages 36.487 2.612 455 186 39.740
Baix Camp 32.989 3.237 572 109 36.907
Baix Ebre 21.481 2.452 455 83 24.471
Baix Empordà 46.912 1.959 322 112 49.305
Baix Llobregat 84.436 5.324 932 367 91.059
Baix Penedès 31.039 2.605 444 139 34.227
Barcelonès 88.113 11.222 2.059 456 101.850
Berguedà 10.688 901 175 91 11.855
Cerdanya 8.755 366 123 54 9.298
Conca de Barberà 8.978 832 179 81 10.070
Garraf 26.366 1.876 234 89 28.565
Garrigues 8.309 990 177 104 9.580
Garrotxa 14.937 1.005 229 88 16.259
Gironès 27.560 1.312 181 91 29.144
Maresme 72.509 4.414 760 169 77.852
Montsià 19.222 1.783 352 200 21.557
Noguera 11.918 1.223 347 136 13.624
Osona 35.663 1.968 278 120 38.029
Pallars Jussà 4.902 504 98 27 5.531
Pallars Sobirà 3.181 157 64 9 3.411
Pla d'Urgell 9.091 1.133 145 35 10.404
Pla de l'Estany 7.873 358 80 17 8.328
Priorat 5.040 971 151 59 6.221
Ribera d'Ebre 8.119 955 162 71 9.307
Ripollès 7.391 859 243 31 8.524
Segarra 6.461 684 186 50 7.381
Segrià 28.213 3.316 667 180 32.376
Selva 41.817 2.506 425 121 44.869
Solsonès 3.884 406 96 23 4.409
Tarragonès 30.995 4.566 902 163 36.626
Terra Alta 5.461 502 126 38 6.127
Urgell 10.069 1.006 192 79 11.346
Val d'Aran 3.539 184 49 16 3.788
Vallès Occidental 114.669 8.184 1.255 572 124.680
Vallès Oriental 73.837 3.281 484 185 77.787
Catalunya 1.072.032 85.369 15.052 4.868 1.177.321
Metropolità 433.564 32.425 5.490 1.749 473.228
Comarques Gironines 193.777 10.538 1.884 596 206.795
Camp de Tarragona 91.259 11.313 2.195 512 105.279
Terres de l'Ebre 54.283 5.692 1.095 392 61.462
Ponent 74.061 8.352 1.714 584 84.711
Comarques Centrals 86.722 5.887 1.004 420 94.033
Alt Pirineu i Aran 27.532 2.185 530 193 30.440
Penedès 110.834 8.977 1.140 422 121.373
Barcelona 596.070 44.188 7.088 2.427 649.773
Girona 199.715 10.799 1.953 630 213.097
Lleida 99.666 10.772 2.277 768 113.483
Tarragona 176.581 19.610 3.734 1.043 200.968
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: No s'hi inclouen els edificis en construcció. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Grau de conservació dels edificis
Condicions en què es troba un edifici en el moment censal.
Grau de conservació dels edificis. Bon estat
Estat d'un edifici que no presenta cap circumstància de les indicades pels estats “deficient”, “mal estat” o “ruïnós”.
Grau de conservació dels edificis. Deficient
Estat d'un edifici que presenta alguna de les anomalies següents: graons desgastats, baixants de pluja o d'aigües residuals en mal estat, humitats a la part baixa de l'edifici o filtracions en el sostre.
Grau de conservació dels edificis. Mal estat
Estat d'un edifici en què hi ha esquerdes evidents o bombaments en alguna de les façanes o en els murs de l'escala; hi ha inclinacions en els graons de les escales per haver cedit el terreny; falta horitzontalitat en els sostres o sòls.
Grau de conservació dels edificis. Ruïnós
Estat d'un edifici que es troba apuntalat o s'ha notificat, mitjançant una declaració oficial definitiva o en tràmit, que el seu estat d'abandó i deteriorament el fan inservible.
Habitatge familiar (cens)
Habitació o conjunt d'habitacions que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a habitatge d'una o diverses persones i no s'utilitzen per a altres fins. Dins d'aquest concepte s'hi inclouen: habitatge principal, habitatge secundari i habitatge desocupat.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".