Saltar al contingut principal

Edificis destinats principalment a habitatge. Per any de construcció. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis destinats principalment a habitatge. Per any de construcció. Comarques, àmbits i províncies 2011
Fins a 1980 De 1981 a 1990 De 1991 a 2001 De 2002 a 2011 Total
Alt Camp 9.468 1.727 1.846 2.414 15.455
Alt Empordà 28.963 10.439 5.214 5.750 50.366
Alt Penedès 15.281 3.481 3.957 4.291 27.010
Alt Urgell 4.500 600 794 1.257 7.151
Alta Ribagorça 564 32 74 591 1.261
Anoia 18.562 3.769 4.723 4.517 31.571
Bages 25.108 5.289 5.196 4.147 39.740
Baix Camp 19.272 5.805 6.341 5.489 36.907
Baix Ebre 16.389 3.245 2.917 1.920 24.471
Baix Empordà 28.565 8.260 5.198 7.282 49.305
Baix Llobregat 50.930 13.526 17.705 8.898 91.059
Baix Penedès 14.549 8.584 6.703 4.391 34.227
Barcelonès 85.296 5.049 7.083 4.422 101.850
Berguedà 7.773 1.079 1.271 1.732 11.855
Cerdanya 4.368 1.290 2.400 1.240 9.298
Conca de Barberà 6.730 805 933 1.602 10.070
Garraf 13.820 4.911 6.406 3.428 28.565
Garrigues 7.068 878 748 886 9.580
Garrotxa 11.107 1.456 1.833 1.863 16.259
Gironès 17.069 3.684 4.103 4.288 29.144
Maresme 42.749 13.316 12.677 9.110 77.852
Montsià 14.396 2.893 2.735 1.533 21.557
Noguera 9.680 1.472 1.435 1.037 13.624
Osona 22.205 5.307 5.407 5.110 38.029
Pallars Jussà 3.991 278 326 936 5.531
Pallars Sobirà 1.831 165 409 1.006 3.411
Pla d'Urgell 6.618 848 1.290 1.648 10.404
Pla de l'Estany 5.343 1.047 931 1.007 8.328
Priorat 4.615 701 636 269 6.221
Ribera d'Ebre 7.182 784 729 612 9.307
Ripollès 5.619 839 1.079 987 8.524
Segarra 4.894 558 932 997 7.381
Segrià 19.152 3.721 4.611 4.892 32.376
Selva 22.882 8.060 6.392 7.535 44.869
Solsonès 2.829 561 575 444 4.409
Tarragonès 18.563 6.981 6.912 4.170 36.626
Terra Alta 4.581 909 497 140 6.127
Urgell 7.205 1.009 1.283 1.849 11.346
Val d'Aran 2.273 444 350 721 3.788
Vallès Occidental 72.166 18.192 21.426 12.896 124.680
Vallès Oriental 35.998 15.034 15.143 11.612 77.787
Catalunya 700.154 167.028 171.220 138.919 1.177.321
Metropolità 287.139 65.117 74.034 46.938 473.228
Comarques Gironines 119.548 33.785 24.750 28.712 206.795
Camp de Tarragona 58.648 16.019 16.668 13.944 105.279
Terres de l'Ebre 42.548 7.831 6.878 4.205 61.462
Ponent 54.617 8.486 10.299 11.309 84.711
Comarques Centrals 57.915 12.236 12.449 11.433 94.033
Alt Pirineu i Aran 17.527 2.809 4.353 5.751 30.440
Penedès 62.212 20.745 21.789 16.627 121.373
Barcelona 389.534 88.984 101.234 70.021 649.773
Girona 122.259 34.585 26.456 29.797 213.097
Lleida 72.616 11.025 13.281 16.561 113.483
Tarragona 115.745 32.434 30.249 22.540 200.968
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: No s'hi inclouen els edificis en construcció. La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Edifici (cens)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda per ser utilitzada com a habitatge o per a finalitats pròpies d'una activitat econòmica. S'hi inclouen els edificis que tenen l'estructura general acabada i han cobert l'últim pis, encara que no hagin completat els envans o les instal·lacions de l'interior, però no els que es demoleixen o els que estan desocupats pel seu estat ruïnós.
Habitatge familiar (cens)
Habitació o conjunt d'habitacions que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a habitatge d'una o diverses persones i no s'utilitzen per a altres fins. Dins d'aquest concepte s'hi inclouen: habitatge principal, habitatge secundari i habitatge desocupat.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".