Saltar al contingut principal

Edificis destinats principalment a habitatge. Per places de garatge. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Edificis destinats principalment a habitatge. Per places de garatge. Comarques, àmbits i províncies 2011
Nombre de places
Sense garatge 1 2 3 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Més de 50 Total
Alt Camp 8.593 5.882 609 200 66 57 40 8 15.455
Alt Empordà 24.689 18.957 4.266 1.238 609 389 167 51 50.366
Alt Penedès 11.743 11.320 2.381 752 381 272 137 24 27.010
Alt Urgell 4.455 1.359 934 242 85 62 13 1 7.151
Alta Ribagorça 899 237 15 17 39 42 11 1 1.261
Anoia 16.757 10.144 2.853 1.018 340 361 89 9 31.571
Bages 17.431 10.721 7.140 2.625 823 736 213 51 39.740
Baix Camp 19.119 12.329 3.152 998 370 486 362 91 36.907
Baix Ebre 15.856 6.145 1.758 358 132 96 86 40 24.471
Baix Empordà 25.321 18.822 2.848 915 761 455 150 33 49.305
Baix Llobregat 51.907 25.634 7.368 1.861 1.520 1.465 991 313 91.059
Baix Penedès 17.985 12.479 1.950 619 432 493 231 38 34.227
Barcelonès 85.646 5.529 1.519 1.072 1.521 2.427 2.406 1.730 101.850
Berguedà 6.054 2.998 1.710 701 252 108 30 2 11.855
Cerdanya 3.884 3.505 1.062 425 262 124 34 2 9.298
Conca de Barberà 5.142 3.929 745 178 39 26 8 3 10.070
Garraf 15.325 8.997 2.163 525 746 552 186 71 28.565
Garrigues 4.933 2.967 1.084 539 23 24 9 1 9.580
Garrotxa 7.153 6.004 2.153 776 98 54 19 2 16.259
Gironès 13.168 9.951 3.059 1.000 647 864 371 84 29.144
Maresme 42.595 23.779 6.560 1.936 1.126 1.101 617 138 77.852
Montsià 13.327 5.891 1.511 451 165 130 71 11 21.557
Noguera 7.055 4.308 1.524 543 91 81 22 0 13.624
Osona 12.899 14.476 7.256 2.243 598 333 174 50 38.029
Pallars Jussà 4.249 803 164 119 101 84 10 1 5.531
Pallars Sobirà 2.646 396 186 62 66 44 10 1 3.411
Pla d'Urgell 3.135 4.568 2.229 330 69 55 17 1 10.404
Pla de l'Estany 3.798 3.178 901 211 104 100 32 4 8.328
Priorat 3.869 1.593 582 163 5 7 2 0 6.221
Ribera d'Ebre 5.266 2.933 778 240 35 33 19 3 9.307
Ripollès 4.473 2.404 952 353 228 99 13 2 8.524
Segarra 3.334 2.293 1.148 446 122 28 9 1 7.381
Segrià 14.437 9.135 5.229 2.027 466 648 384 50 32.376
Selva 19.801 18.907 4.095 912 465 425 228 36 44.869
Solsonès 1.961 1.149 855 308 66 45 24 1 4.409
Tarragonès 18.261 13.904 2.295 509 365 456 573 263 36.626
Terra Alta 3.353 1.862 568 331 8 2 3 0 6.127
Urgell 5.544 3.557 1.357 574 128 118 63 5 11.346
Val d'Aran 2.588 644 259 110 102 66 12 7 3.788
Vallès Occidental 68.397 35.089 11.632 3.672 1.946 2.092 1.448 404 124.680
Vallès Oriental 29.883 34.592 8.814 2.338 977 775 346 62 77.787
Catalunya 626.931 363.370 107.664 33.937 16.379 15.815 9.630 3.595 1.177.321
Metropolità 278.428 124.623 35.893 10.879 7.090 7.860 5.808 2.647 473.228
Comarques Gironines 98.403 78.223 18.274 5.405 2.912 2.386 980 212 206.795
Camp de Tarragona 54.984 37.637 7.383 2.048 845 1.032 985 365 105.279
Terres de l'Ebre 37.802 16.831 4.615 1.380 340 261 179 54 61.462
Ponent 38.438 26.828 12.571 4.459 899 954 504 58 84.711
Comarques Centrals 38.345 29.344 16.961 5.877 1.739 1.222 441 104 94.033
Alt Pirineu i Aran 18.721 6.944 2.620 975 655 422 90 13 30.440
Penedès 61.810 42.940 9.347 2.914 1.899 1.678 643 142 121.373
Barcelona 358.551 183.294 59.273 18.723 10.220 10.221 6.637 2.854 649.773
Girona 100.642 80.808 19.096 5.679 3.141 2.504 1.013 214 213.097
Lleida 56.967 32.321 15.347 5.488 1.401 1.304 585 70 113.483
Tarragona 110.771 66.947 13.948 4.047 1.617 1.786 1.395 457 200.968
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Edifici (Cens d'edificis 2011)
Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
Garatge
Recinte estructuralment separat i independent situat dins d'un edifici i destinat a aparcament de vehicles.
Habitatge familiar (cens)
Habitació o conjunt d'habitacions que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a habitatge d'una o diverses persones i no s'utilitzen per a altres fins. Dins d'aquest concepte s'hi inclouen: habitatge principal, habitatge secundari i habitatge desocupat.

Aspectes metodològics

El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

Els objectius del Cens d'edificis són:

 • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
 • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
 • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
 • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
 • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc s'inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

 • tipus d'edifici
 • nombre d'immobles de l'edifici
 • any de construcció
 • plantes de l'edifici
 • estat de conservació de l'edifici
 • tipus d'habitatge
 • instal·lacions de l'edifici

Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

 • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
 • els destinats exclusivament a la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".