Saltar al contingut principal
Alumnes i professors. Per nivells educatius Catalunya
Alumnes Educació infantil Educació primària Educació especial Educació secundària (1) Ensenyament universitari (2) Educació infantil (%) Educació primària (%) Educació especial (%) Educació secundària (%) Ensenyament universitari (%) Professors Educació infantil i primària Educació especial Educació secundària Ensenyament universitari Educació infantil i primària (%) Educació especial (%) Educació secundària (%) Ensenyament universitari (%)
Curs 2019/20 1.620.743 291.596 479.958 7.456 558.955 282.778 18,0 29,6 0,5 34,5 17,4 137.697 64.897 1.759 50.343 20.698 47,1 1,3 36,6 15,0
Curs 2018/19 1.604.507 292.167 483.712 7.087 544.946 276.595 18,2 30,1 0,4 34,0 17,2 137.704 65.362 1.986 50.050 20.306 47,5 1,4 36,3 14,7
Curs 2017/18 1.589.053 296.123 484.029 6.839 533.090 268.972 18,6 30,5 0,4 33,5 16,9 133.521 64.964 1.796 47.149 19.612 48,7 1,3 35,3 14,7
Curs 2016/17 1.576.024 300.662 483.653 6.919 519.126 265.664 19,1 30,7 0,4 32,9 16,9 129.000 63.131 1.719 44.892 19.258 48,9 1,3 34,8 14,9
Curs 2015/16 1.567.352 307.785 481.663 7.286 511.939 258.679 19,6 30,7 0,5 32,7 16,5 128.295 63.517 1.668 44.593 18.517 49,5 1,3 34,8 14,4
Curs 2014/15 1.549.729 313.402 476.558 7.147 501.033 251.589 20,2 30,8 0,6 38,6 16,5 125.669 62.733 1.626 43.322 17.988 49,9 1,3 34,5 14,3
Curs 2013/14 1.542.299 323.686 466.813 6.929 492.330 252.541 21,0 30,3 0,5 38,2 16,6 124.670 62.679 1.604 43.101 17.286 50,3 1,3 34,6 13,9
Curs 2012/13 1.525.829 329.718 460.584 6.744 487.779 241.004 21,6 30,2 0,4 32,0 15,8 122.909 61.691 1.565 42.273 17.380 50,2 1,3 34,4 14,1
Curs 2011/12 1.522.498 338.979 452.887 6.568 476.295 247.769 22,3 29,7 0,4 31,3 16,3 127.503 63.998 1.554 43.403 18.548 50,2 1,2 34,0 14,5
Curs 2010/11 1.504.377 330.427 442.494 6.369 476.103 248.984 22,0 29,4 0,4 31,6 16,6 126.791 64.089 1.575 42.745 18.382 50,5 1,2 33,7 14,5
Curs 2009/10 1.446.133 324.843 428.845 6.615 454.321 231.509 22,5 29,7 0,5 31,4 16,0 124.983 62.768 1.567 42.639 18.009 50,2 1,3 34,1 14,4
Curs 2008/09 1.403.364 318.158 418.914 6.868 442.223 217.201 22,7 29,9 0,5 31,5 15,5 123.482 61.706 1.653 42.747 17.376 50,0 1,3 34,6 14,1
Curs 2007/08 1.362.516 304.809 404.456 6.810 428.733 217.708 22,4 29,7 0,5 31,5 16,0 119.072 59.204 1.627 41.786 16.455 49,7 1,4 35,1 13,8
Curs 2006/07 1.331.157 288.104 389.878 6.828 420.263 226.084 21,6 29,3 0,5 31,6 17,0 114.060 55.421 1.595 40.674 16.370 48,6 1,4 35,7 14,4
Curs 2005/06 1.303.633 276.743 376.585 6.779 416.469 227.057 21,2 28,9 0,5 31,9 17,4 106.205 49.120 1.506 39.747 15.832 46,3 1,4 37,4 14,9
Curs 2004/05 1.280.621 264.355 368.267 6.716 415.314 225.969 20,6 28,8 0,5 32,4 17,6 103.333 47.292 1.450 39.102 15.489 45,8 1,4 37,8 15,0
Curs 2003/04 1.265.285 251.419 362.817 6.514 413.599 230.936 19,9 28,7 0,5 32,7 18,3 100.111 45.056 1.372 38.360 15.323 45,0 1,4 38,3 15,3
Curs 2002/03 1.236.685 237.488 354.597 6.262 412.779 225.559 19,2 28,7 0,5 33,4 18,2 97.237 43.304 1.278 37.712 14.943 44,5 1,3 38,8 15,4
Curs 2001/02 1.217.512 224.892 348.665 6.026 413.114 224.815 18,5 28,6 0,5 33,9 18,5 96.643 42.236 1.232 37.942 15.233 43,7 1,3 39,3 15,8
Curs 1996/97 1.295.569 210.331 368.261 5.698 511.002 200.277 16,2 28,4 0,4 39,4 15,5 91.164 43.532 945 34.070 12.617 47,8 1,0 37,4 13,8
Curs 1990/91 1.399.918 150.983 493.407 6.974 583.564 164.990 10,8 35,2 0,5 41,7 11,8 77.484 42.578 1.032 25.667 8.207 55,0 1,3 33,1 10,6
Curs 1986/87 1.471.930 171.204 613.312 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 549.083 138.331 11,6 41,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 37,3 9,4 71.218 42.667 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.395 6.156 59,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31,4 8,6
Curs 1980/81 1.431.438 221.545 645.761 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 465.429 98.703 15,5 45,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32,5 6,9 64.802 41.291 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.391 6.120 63,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,8 9,4
Font:
Curs 1980/81-Curs 2018/19: Departament d'Ensenyament; Departament d'Economia i Coneixement.
Curs 2019/20: Departament d'Educació; Departament de Recerca i Universitats.
Notes:
- (1) A partir del curs 2008/2009, l'educació secundària inclou els alumnes de Programes de qualificació professional inicial (PQPI).
- (2) A partir del curs 2010/11, el total inclou els alumnes de cicles, graus, màsters i doctorats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació especial
Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.
Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.
Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

En l'àmbit de l'ensenyament universitari hem utilitzat la informació proporcionada pel Departament d'Economia i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".