Saltar al contingut principal

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Per titularitat del centre

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Total Catalunya. 2020
Centres Professors Alumnes
Música (1) 250 5.166 65.154
Nivell elemental 218 3.548 59.702
Nivell mitjà 28 1.103 3.998
Nivell superior 4 515 1.454
Dansa 64 469 10.076
Nivell elemental 60 338 9.595
Nivell mitjà 3 76 364
Nivell superior 1 55 117
Art dramàtic (2) 2 203 444
Arts plàstiques i disseny 50 1.090 5.103
Estudis superiors de disseny (3) 9 0 1.977
Restauració i conservació 1 22 139
Idiomes (4) 45 931 44.633
Esports 45 577 2.881
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
- (2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
- (3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
- (4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector públic Catalunya. 2020
Centres Professors Alumnes
Música (1) 162 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47.102
Nivell elemental 143 2.389 43.651
Nivell mitjà 19 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.451
Nivell superior 0 0 0
Dansa 12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.044
Nivell elemental 9 49 1.593
Nivell mitjà 2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 334
Nivell superior 1 55 117
Art dramàtic (2) 1 127 282
Arts plàstiques i disseny 43 601 4.767
Estudis superiors de disseny (3) 7 0 1.011
Restauració i conservació 1 22 139
Idiomes (4) 45 931 44.633
Esports 45 458 1.878
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
- (2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
- (3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
- (4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Sector privat Catalunya. 2020
Centres Professors Alumnes
Música (1) 88 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.052
Nivell elemental 75 1.159 16.051
Nivell mitjà 9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 547
Nivell superior 4 515 1.454
Dansa 52 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.032
Nivell elemental 51 289 8.002
Nivell mitjà 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30
Nivell superior 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0
Art dramàtic 1 76 162
Arts plàstiques i disseny 7 489 336
Estudis superiors de disseny (2) 2 0 966
Restauració i conservació 0 0 0
Idiomes 0 0 0
Esports 20 119 1.003
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
- (2) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament de règim especial
Estudi no integrat en els nivells, etapes o cicles que constitueixen el règim general. Té estructura i nivells propis, i pot anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura. Es poden cursar simultàniament ensenyaments de règim general i de règim especial.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Els centres s'han comptabilitzat tantes vegades com ensenyaments imparteixen.

Les dades son provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".