Saltar al contingut principal

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats en graus oficials. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. 2021
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Alumnes matriculats 25.104 12.785 47.281 98.244 41.818 225.232
Sistema universitari públic 17.180 12.206 29.172 58.417 33.169 150.144
Universitat de Barcelona 7.351 5.229 9.980 19.810 1.426 43.796
Universitat Autònoma de Barcelona 4.859 4.188 7.996 12.144 2.905 32.092
Universitat Politècnica de Catalunya 138 298 357 1.507 20.749 23.049
Universitat Pompeu Fabra 2.043 0 1.981 9.794 2.174 15.992
Universitat de Girona 1.011 1.290 2.782 6.384 2.043 13.510
Universitat de Lleida 799 350 3.071 3.312 1.539 9.071
Universitat Rovira i Virgili 979 851 3.005 5.466 2.333 12.634
Sistema universitari privat 2.381 579 8.781 13.568 2.421 27.730
Universitat Ramon Llull 756 222 2.326 8.111 1.768 13.183
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 1.534 357 3.801 2.766 377 8.835
Universitat Internacional de Catalunya 91 0 2.322 1.421 276 4.110
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 332 1.270 0 1.602
Universitat Oberta de Catalunya 5.543 0 9.328 26.259 6.228 47.358
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les dades de mobilitat del sistema universitari de Catalunya les conformen tots els estudiants que participen en accions de mobilitat, ja sigui per mitjà de programes internacionals o convenis bilaterals de les diferents universitats, i tant els estudiants que venen com els que marxen.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".