Saltar al contingut principal

Biblioteques. Accés a Internet i altres serveis a l'exterior. Per tipus de biblioteca

Biblioteques. Accés a Internet i altres serveis a l'exterior. Per tipus de biblioteca Catalunya. 2018
Amb accés a Internet Amb accés públic a Internet Amb pàgina web Amb catàleg a Internet
Biblioteca de Catalunya 1 1 1 1
Públiques 458 449 415 410
Per a grups específics d'usuaris 10 5 4 4
D'institucions ensenyament superior 55 51 52 52
Especialitzades 298 189 236 211
Total 822 695 708 678
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

BIB

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de biblioteques (BIB).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Biblioteca
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. És també la unitat administrativa (una mateixa direcció) que pot compondre's d'un o diversos punts de servei. N'hi ha dels tipus següents:
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca patrimonial i de recerca, de caràcter científic i erudit, de segon recurs, no universitària i amb funcions de biblioteca nacional. La Llei del sistema bibliotecari de Catalunya de l'any 1993 defineix plenament les funcions de la Biblioteca de Catalunya en qualitat de biblioteca nacional.
Biblioteca d'institucions d'ensenyament superior
Biblioteca dedicada principalment al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d'ensenyament superior públics i privats.
Biblioteca especialitzada
Biblioteca que depèn d'una associació, servei oficial, centre d'investigació, institució cultural, museu o de qualsevol altre organisme dedicat a una disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la biblioteca. Pot proporcionar documentació o servei a tothom que ho demani, o bé estar destinada essencialment a respondre a les necessitats d'informació d'un públic determinat.
Biblioteca per a grups específics d'usuaris
Consta d'una col·lecció de caràcter general i ofereix els seus serveis exclusivament a determinades categories d'usuaris, com ara presos, pacients d'hospital, empleats en una empresa, etc.
Biblioteca pública
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen les biblioteques militars). Inclou tant les biblioteques de titularitat pública com les finançades per entitats privades (caixes d'estalvi, associacions, etc.) que estan al servei d'una comunitat.
Titularitat de la biblioteca
Persona física o jurídica que figura com a titular patrimonial de la biblioteca. Segons l'organisme que figura com a titular, la biblioteca es classifica en: pública de la Generalitat; pública estatal; pública d'entitat local; privada universitària; una altra titularitat.
Volum
Unitat material de documents impresos o manuscrits continguts en una enquadernació o carpeta.

Aspectes metodològics

Les dades sobre biblioteques s'han obtingut a partir de l'Estadística de biblioteques, de periodicitat biennal, que fa l'Idescat a les biblioteques obertes al públic.

El principal objectiu d'aquesta operació és produir informació estadística sobre les principals característiques de les biblioteques, com ara:

  • estructura
  • funcionament
  • equipament
  • personal
  • despeses
  • serveis

Aquesta estadística ha estat realitzada d'acord amb el conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat, i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta operació estadística recull informació de totes les biblioteques, independentment de la seva dependència administrativa. Tanmateix, hi ha diverses exclusions: d'una banda, les biblioteques privades, que pertanyen a particulars o a entitats, la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. D'altra banda, no s'hi inclouen les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".