Saltar al contingut principal

Equipaments culturals

Biblioteques. Personal. Per categories i tipus de biblioteca Catalunya. 2018
Personal inclòs en la plantilla Personal no inclòs en la plantilla
Bibliotecaris professionals Auxiliars biblioteca Personal especialitzat Altre personal Becaris Voluntaris Total
Biblioteca de Catalunya 69 29 15 48 11 0 172
Públiques 622 1.235 19 284 44 581 2.785
Per a grups específics d'usuaris 10 4 2 16 1 56 89
Inst. ensenyament superior 528 268 49 33 288 0 1.166
Especialitzades
Religioses 17 11 1 5 0 6 40
Administració 44 13 5 6 4 1 73
Departaments de la Generalitat 59 10 62 74 10 4 219
Centres de recerca 9 7 0 2 0 2 20
Assoc. i col·legis professionals 26 13 3 6 4 5 57
Empreses 48 13 4 4 0 0 69
Arxius i museus 38 11 27 40 4 5 125
Centres sanitaris 17 5 11 4 2 1 40
Altres 96 21 29 51 26 24 247
Total 1.583 1.640 227 573 394 685 5.102
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

Estadística BIB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Arxiu
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té ordenat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels investigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.
Biblioteca
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. És també la unitat administrativa (una mateixa direcció) que pot compondre's d'un o diversos punts de servei. N'hi ha dels tipus següents:
Biblioteca d'institucions d'ensenyament superior
Biblioteca dedicada principalment al servei dels estudiants i del personal docent de les facultats universitàries, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i altres centres d'ensenyament superior públics i privats.
Biblioteca especialitzada
Biblioteca que depèn d'una associació, servei oficial, centre d'investigació, institució cultural, museu o de qualsevol altre organisme dedicat a una disciplina o branca particular, la qual cosa determina el contingut documental de la biblioteca. Pot proporcionar documentació o servei a tothom que ho demani, o bé estar destinada essencialment a respondre a les necessitats d'informació d'un públic determinat.
Biblioteca pública
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen les biblioteques militars). Inclou tant les biblioteques de titularitat pública com les finançades per entitats privades (caixes d'estalvi, associacions, etc.) que estan al servei d'una comunitat.
Museu
Institució permanent, sense finalitat de lucre i obert al públic, que reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, per tal de conservar-los, documentar-los, estudiar-los, exhibir-los i difondre'ls.

Aspectes metodològics

Les dades sobre biblioteques s'han obtingut a partir de l'Estadística de biblioteques, de periodicitat biennal, que fa l'Idescat a les biblioteques obertes al públic.

El principal objectiu d'aquesta operació és produir informació estadística sobre les principals característiques de les biblioteques, com ara:

  • estructura
  • funcionament
  • equipament
  • personal
  • despeses
  • serveis

Aquesta estadística ha estat realitzada d'acord amb el conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat, i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta operació estadística recull informació de totes les biblioteques, independentment de la seva dependència administrativa. Tanmateix, hi ha diverses exclusions: d'una banda, les biblioteques privades, que pertanyen a particulars o a entitats, la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. D'altra banda, no s'hi inclouen les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".