Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Per identificació lingüística amb el català. Àmbits

Usos lingüístics de la població. Població de 15 anys i més. Per identificació lingüística amb el català. Àmbits 2018
Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
Metropolità 24,3 28,7 27,5
Comarques Gironines 45,4 51,9 54,1
Camp de Tarragona 35,5 39,2 40,4
Terres de l'Ebre 66,7 67,4 72,2
Ponent 47,9 55,4 57,0
Comarques Centrals 50,9 57,4 59,6
Alt Pirineu i Aran 49,9 57,0 58,8
Penedès 34,7 40,2 38,9
Catalunya 31,5 36,3 36,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
Nota: S'exclou la població que ha respost l'opció "ambdues llengües, català i castellà".

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

EULP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva llengua. Llengua amb la qual la persona s'identifica.
Llengua habitual
Llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint. Aquesta llengua pot coincidir o no amb la primera llengua o amb la llengua pròpia.
Llengua inicial
Llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva. Es considera que aquesta llengua ha estat transmesa familiarment i adquirida en el procés de socialització de l'individu.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial que compta amb tres edicions, la de l'any 2003, la de l'any 2008 i la de l'any 2013. Es tracta d'una estadística periòdica, els organismes responsables de la qual són el Departament de Cultura per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat. L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació dels usos lingüístics en les relacions interpersonals, a Catalunya, en diversos àmbits d'ús.

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Padró municipal d'habitants de Catalunya a 1 de gener del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".