Saltar al contingut principal

Per grau de discapacitat i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per grau de discapacitat i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Per grau de discapacitat Per sexe
Del 33% al 64% Del 65% al 74% Del 75% i més Homes Dones Total
Alt Camp 2.262 881 625 1.947 1.821 3.768
Alt Empordà 5.698 2.538 1.244 5.106 4.374 9.480
Alt Penedès 5.349 1.583 1.120 4.030 4.022 8.052
Alt Urgell 908 265 209 721 661 1.382
Alta Ribagorça 134 45 37 111 105 216
Anoia 6.385 2.011 1.482 4.809 5.069 9.878
Aran 300 94 62 239 217 456
Bages 11.411 3.278 1.996 8.192 8.493 16.685
Baix Camp 10.416 4.160 2.811 9.087 8.300 17.387
Baix Ebre 5.108 2.327 1.448 4.303 4.580 8.883
Baix Empordà 6.419 2.734 1.199 5.386 4.966 10.352
Baix Llobregat 45.782 16.010 10.566 35.318 37.040 72.358
Baix Penedès 6.120 2.230 1.469 4.942 4.877 9.819
Barcelonès 121.339 57.904 44.234 101.677 121.800 223.477
Berguedà 3.692 836 451 2.403 2.576 4.979
Cerdanya 492 205 113 431 379 810
Conca de Barberà 837 336 271 728 716 1.444
Garraf 5.956 2.216 1.604 4.784 4.992 9.776
Garrigues 839 308 234 685 696 1.381
Garrotxa 2.481 960 536 2.080 1.897 3.977
Gironès 10.221 4.441 2.150 8.604 8.208 16.812
Maresme 18.558 6.023 4.714 14.672 14.623 29.295
Moianès 566 176 150 430 462 892
Montsià 3.881 1.753 1.050 3.149 3.535 6.684
Noguera 1.828 589 481 1.496 1.402 2.898
Osona 7.256 2.181 1.583 5.546 5.474 11.020
Pallars Jussà 677 217 157 497 554 1.051
Pallars Sobirà 259 78 53 214 176 390
Pla d'Urgell 1.624 560 561 1.323 1.422 2.745
Pla de l'Estany 1.530 541 291 1.244 1.118 2.362
Priorat 378 145 128 338 313 651
Ribera d'Ebre 988 462 325 865 910 1.775
Ripollès 1.288 499 233 1.047 973 2.020
Segarra 1.070 329 264 827 836 1.663
Segrià 12.117 4.281 3.329 9.633 10.094 19.727
Selva 8.591 3.232 1.527 6.846 6.504 13.350
Solsonès 717 190 150 507 550 1.057
Tarragonès 15.057 5.135 3.553 12.096 11.649 23.745
Terra Alta 535 210 129 418 456 874
Urgell 1.625 505 445 1.276 1.299 2.575
Vallès Occidental 49.484 15.193 9.922 37.403 37.196 74.599
Vallès Oriental 19.138 6.166 4.427 14.853 14.878 29.731
Catalunya 399.316 153.827 107.333 320.263 340.213 660.476
Metropolità 254.439 101.339 73.905 204.037 225.646 429.683
Comarques Gironines 36.228 14.945 7.180 30.313 28.040 58.353
Camp de Tarragona 28.950 10.657 7.388 24.196 22.799 46.995
Terres de l'Ebre 10.512 4.752 2.952 8.735 9.481 18.216
Ponent 19.103 6.572 5.314 15.240 15.749 30.989
Comarques Centrals 23.751 6.686 4.352 17.169 17.620 34.789
Alt Pirineu i Aran 2.770 904 631 2.213 2.092 4.305
Penedès 23.563 7.972 5.611 18.360 18.786 37.146
Barcelona 294.962 113.573 82.259 234.149 256.645 490.794
Girona 36.600 15.124 7.263 30.648 28.339 58.987
Lleida 22.172 7.491 6.002 17.593 18.072 35.665
Tarragona 45.582 17.639 11.809 37.873 37.157 75.030
Font: Departament de Drets Socials. Secretaria General.

Darrera actualització: 24 de maig de 2023.

REGDIS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de persones amb discapacitat (REGDIS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Discapacitat reconeguda
Certificat acreditatiu que s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Va dirigit especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La valoració de la discapacitat s'ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener del 2000). Aquesta disposició té per objecte regular el reconeixement del grau de discapacitat, establir nous barems aplicables, determinar els òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el procediment que cal seguir, tot plegat amb la finalitat que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme a tot el territori estatal, i garanteixi la igualtat de condicions per a l'accés dels ciutadans als beneficis, els drets econòmics i els serveis que atorguin els organismes públics.

La classificació internacional de l'OMS defineix la “discapacitat” com la restricció o l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s'ha utilitzat per elaborar els barems.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s'explota estadísticament engloba els col·lectius següents: físics –motòrics i no motòrics–, visuals, auditius, psíquics i malalts mentals. A les taules s'inclou l'apartat "no consta", en què es recullen aquelles codificacions que no es poden incloure en cap d'aquests grans grups.

Pel que fa al grau de la discapacitat, es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s'inclouen persones amb discapacitat amb un nivell d'autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, almenys, en un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".