Saltar al contingut principal

Per grau de discapacitat i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per grau de discapacitat i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Per grau de discapacitat Per sexe
Del 33% al 64% Del 65% al 74% Del 75% i més Homes Dones Total
Alt Camp 2.187 861 583 1.896 1.735 3.631
Alt Empordà 5.362 2.363 1.131 4.789 4.067 8.856
Alt Penedès 5.190 1.510 1.072 3.918 3.854 7.772
Alt Urgell 859 247 189 680 615 1.295
Alta Ribagorça 133 49 32 106 108 214
Anoia 6.121 1.988 1.330 4.628 4.811 9.439
Aran 275 88 55 212 206 418
Bages 11.063 3.197 1.864 7.930 8.194 16.124
Baix Camp 10.048 4.055 2.729 8.823 8.009 16.832
Baix Ebre 4.839 2.175 1.383 4.115 4.282 8.397
Baix Empordà 5.937 2.523 1.119 4.978 4.601 9.579
Baix Llobregat 44.934 15.594 10.038 34.472 36.094 70.566
Baix Penedès 5.778 2.164 1.393 4.733 4.602 9.335
Barcelonès 117.579 56.692 42.459 98.993 117.737 216.730
Berguedà 3.695 824 410 2.382 2.547 4.929
Cerdanya 466 185 111 410 352 762
Conca de Barberà 773 334 265 684 688 1.372
Garraf 5.716 2.179 1.519 4.610 4.804 9.414
Garrigues 817 314 224 672 683 1.355
Garrotxa 2.450 901 471 2.034 1.788 3.822
Gironès 9.578 4.137 1.985 8.095 7.605 15.700
Maresme 17.512 5.754 4.471 13.949 13.788 27.737
Moianès 541 166 138 401 444 845
Montsià 3.618 1.640 1.000 2.974 3.284 6.258
Noguera 1.749 559 445 1.427 1.326 2.753
Osona 6.844 2.005 1.455 5.197 5.107 10.304
Pallars Jussà 644 210 162 482 534 1.016
Pallars Sobirà 246 77 57 201 179 380
Pla d'Urgell 1.569 535 509 1.272 1.341 2.613
Pla de l'Estany 1.458 503 271 1.182 1.050 2.232
Priorat 375 150 124 338 311 649
Ribera d'Ebre 924 425 289 796 842 1.638
Ripollès 1.273 468 220 1.013 948 1.961
Segarra 1.009 314 250 785 788 1.573
Segrià 11.706 4.199 3.221 9.384 9.742 19.126
Selva 8.324 3.085 1.418 6.593 6.234 12.827
Solsonès 701 182 146 496 533 1.029
Tarragonès 14.060 4.970 3.369 11.457 10.942 22.399
Terra Alta 501 218 122 398 443 841
Urgell 1.557 493 420 1.240 1.230 2.470
Vallès Occidental 47.256 14.525 9.282 35.775 35.288 71.063
Vallès Oriental 18.349 6.015 4.178 14.237 14.305 28.542
Catalunya 384.016 148.873 101.909 308.757 326.041 634.798
Metropolità 245.753 98.619 70.468 197.521 217.319 414.840
Comarques Gironines 34.382 13.980 6.615 28.684 26.293 54.977
Camp de Tarragona 27.443 10.370 7.070 23.198 21.685 44.883
Terres de l'Ebre 9.882 4.458 2.794 8.283 8.851 17.134
Ponent 18.407 6.414 5.069 14.780 15.110 29.890
Comarques Centrals 22.944 6.400 4.033 16.504 16.873 33.377
Alt Pirineu i Aran 2.623 856 606 2.091 1.994 4.085
Penedès 22.582 7.776 5.254 17.696 17.916 35.612
Barcelona 284.839 110.454 78.223 226.521 246.995 473.516
Girona 34.738 14.131 6.699 29.004 26.564 55.568
Lleida 21.336 7.296 5.730 17.018 17.344 34.362
Tarragona 43.103 16.992 11.257 36.214 35.138 71.352
Font: Departament de Drets Socials. Secretaria General.

Darrera actualització: 12 de maig de 2022.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Discapacitat reconeguda
Certificat acreditatiu que s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

El sistema català de serveis socials és el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social existents a Catalunya, que s'orienta a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis de la vida social. Va dirigit especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, pel fet de tenir dificultats en el desenvolupament i la integració en la societat, manca d'autonomia personal, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o patir marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari.

El sistema s'estructura, funcionalment, en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada i, territorialment, se sectoritza en àrees bàsiques de serveis socials, sectors comarcals, sectors regionals i àmbits territorials de Catalunya, i en les següents àrees d'actuació: atenció a la família, la infància i l'adolescència; atenció a persones amb discapacitats; atenció a la gent gran i atenció a toxicòmans.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

La valoració de la discapacitat s'ajusta a la regulació fixada pel Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE número 22, de 26 de gener del 2000). Aquesta disposició té per objecte regular el reconeixement del grau de discapacitat, establir nous barems aplicables, determinar els òrgans competents per fer el reconeixement esmentat i el procediment que cal seguir, tot plegat amb la finalitat que la valoració i la qualificació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme a tot el territori estatal, i garanteixi la igualtat de condicions per a l'accés dels ciutadans als beneficis, els drets econòmics i els serveis que atorguin els organismes públics.

La classificació internacional de l'OMS defineix la “discapacitat” com la restricció o l'absència de la capacitat que té un ésser humà per fer una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal. Per tant, la gravetat de les limitacions per a les activitats és el criteri fonamental que s'ha utilitzat per elaborar els barems.

La classificació tipològica oficial de les discapacitats és la següent: física, sensorial i psíquica. La tipologia que s'explota estadísticament engloba els col·lectius següents: físics –motòrics i no motòrics–, visuals, auditius, psíquics i malalts mentals. A les taules s'inclou l'apartat "no consta", en què es recullen aquelles codificacions que no es poden incloure en cap d'aquests grans grups.

Pel que fa al grau de la discapacitat, es distribueix en tres grans grups. El primer agrupa graus de discapacitat entre el 33% i el 64%, en el qual s'inclouen persones amb discapacitat amb un nivell d'autonomia personal prou important per inserir-se socialment i laboralment, almenys, en un sistema de treball protegit. El segon grup aplega graus de discapacitat entre el 65% i el 74%; en aquest bloc es compten persones que, en termes generals, presenten més dificultats per aconseguir una integració social i laboral plena. El tercer grup, amb graus de discapacitat iguals o superiors al 75%, registra persones molt afectades que són susceptibles de requerir instruments altament especialitzats per a la seva integració social.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".