Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe. Províncies

Població penitenciària. Per tipus de situació penal i sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Penats 4.762 573 352 582 6.269
Homes 4.418 532 331 551 5.832
Dones 344 41 21 31 437
Preventius 1.057 110 92 168 1.427
Homes 1.004 106 88 157 1.355
Dones 53 4 4 11 72
Internats judicials 42 2 2 4 50
Homes 40 2 2 4 48
Dones 2 0 0 0 2
Total 5.861 685 446 754 7.746
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Darrera actualització: 5 de maig de 2022.

Estadística PREC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població penitenciària
Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".