Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per sexe. Províncies

Població penitenciària. Per tipus de situació penal i sexe. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Penats 4.689 574 338 579 6.180
Homes 4.370 544 310 547 5.771
Dones 319 30 28 32 409
Preventius 1.052 153 101 185 1.491
Homes 1.001 150 98 175 1.424
Dones 51 3 3 10 67
Internats judicials 36 1 3 2 42
Homes 34 1 3 2 40
Dones 2 0 0 0 2
Total 5.777 728 442 766 7.713
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

PREC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives (PREC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població penitenciària
Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".