Saltar al contingut principal

Justícia juvenil. Intervencions efectuades. Per tipus d'assistència. Províncies

Justícia juvenil. Intervencions efectuades. Per tipus d'assistència. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Jurisdicció de menors (14-18 anys) 7.701 987 811 1.337 10.836
Assessorament tècnic 3.529 425 343 566 4.863
Mediació i reparació 1.388 230 110 246 1.974
Mesures en medi obert 2.304 285 317 420 3.326
Mesures en centres 480 47 41 105 673
Intervencions administratives a menors 45 0 2 0 47
Assistència voluntària en medi obert 45 0 2 0 47
Internaments voluntaris en centres 0 0 0 0 0
Internaments de menors de la DGAM 0 0 0 0 0
Total intervencions efectuades 7.746 987 813 1.337 10.883
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
Nota: Les intervencions són el nombre total de casos que han estat en execució efectiva durant l'any. El nombre d'intervencions és superior al nombre de persones ateses perquè n'hi ha algunes que passen per més d'un programa d'intervenció durant l'any.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

JJUV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de justícia juvenil (JJUV).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Assistència voluntària
Intervenció educativa iniciada, a petició del menor, quan finalitza la mesura judicial, en medi obert o en un centre, per tal de completar el programa de formació previst.
Menor (atès per la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil)
Menor que ha comès fets qualificats en el Codi penal com a delicte o falta i ha estat posat a disposició del jutjat de menors o d'altres òrgans jurisdiccionals penals, els quals li han imposat una mesura educativa que cal aplicar en medi obert o en centres d'internament.

Aspectes metodològics

La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, d'acord amb el que disposa el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, és responsable de complir aquelles actuacions previstes en l'ordenament jurídic que regula les accions socials adreçades als majors de 14 anys i als menors de 18 anys.

Els procediments amb els menors i els joves que s'atenen es poden classificar en 4 àmbits d'actuació:

1. Assessorament tècnic: aporta al procediment judicial la informació que la llei estableix sobre la situació psicològica, educativa i familiar del menor, així com del seu entorn social i, en general, sobre qualsevol altra circumstància rellevant. Des d'aquesta perspectiva, assessora les instàncies judicials perquè puguin tenir en compte aquests elements en les seves resolucions.

2. Mediació i la reparació: procés que té com a objectiu que l'infractor i la víctima puguin arribar a uns acords per solucionar el conflicte que la infracció penal ha creat. Pretén solucionar el conflicte entre les parts de forma extrajudicial amb l'orientació d'un mediador, però s'inscriu dins del marc penal, que diu quin és el delicte, qui és la víctima i qui és l'infractor.

3. Mesures judicials en medi obert: són les que preveu la Llei orgànica 5/2000, de 5 de juny, de responsabilitat penal del menor que no impliquen empresonar-lo. S'executen en l’entorn social i familiar dels menors i joves, cosa que permet seguir el seu procés de socialització, i continuar i/o millorar els vincles de les relacions existents.

4. Internament: mesura privativa de llibertat, que obliga el menor o el jove a quedar-se en un centre educatiu o terapèutic, o bé en el mateix domicili, durant el temps imposat en la sentència.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".