Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Homes Dones Total
Alt Camp 710 664 1.374
Alt Empordà 3.774 3.569 7.343
Alt Penedès 1.634 1.469 3.103
Alt Urgell 2.395 2.392 4.787
Alta Ribagorça 64 76 140
Anoia 1.864 1.854 3.718
Aran 303 255 558
Bages 3.424 3.109 6.533
Baix Camp 3.371 3.278 6.649
Baix Ebre 1.645 1.538 3.183
Baix Empordà 3.318 3.079 6.397
Baix Llobregat 10.250 9.588 19.838
Baix Penedès 1.546 1.559 3.105
Barcelonès 93.641 92.207 185.848
Berguedà 644 582 1.226
Cerdanya 557 583 1.140
Conca de Barberà 402 425 827
Garraf 2.584 2.473 5.057
Garrigues 268 265 533
Garrotxa 1.138 925 2.063
Gironès 5.013 4.622 9.635
Maresme 7.012 6.611 13.623
Moianès 194 178 372
Montsià 910 883 1.793
Noguera 1.243 1.284 2.527
Osona 3.430 2.944 6.374
Pallars Jussà 636 641 1.277
Pallars Sobirà 285 250 535
Pla d'Urgell 565 574 1.139
Pla de l'Estany 359 382 741
Priorat 207 212 419
Ribera d'Ebre 422 397 819
Ripollès 435 389 824
Segarra 344 325 669
Segrià 4.047 3.915 7.962
Selva 2.960 2.484 5.444
Solsonès 414 331 745
Tarragonès 5.234 4.835 10.069
Terra Alta 151 137 288
Urgell 743 738 1.481
Vallès Occidental 13.059 12.569 25.628
Vallès Oriental 6.146 5.435 11.581
Catalunya 187.341 180.026 367.367
Metropolità 130.165 126.468 256.633
Comarques Gironines 16.997 15.450 32.447
Camp de Tarragona 9.924 9.414 19.338
Terres de l'Ebre 3.128 2.955 6.083
Ponent 7.210 7.101 14.311
Comarques Centrals 8.166 7.198 15.364
Alt Pirineu i Aran 4.240 4.197 8.437
Penedès 7.511 7.243 14.754
Barcelona 143.870 139.016 282.886
Girona 17.460 15.927 33.387
Lleida 11.413 11.155 22.568
Tarragona 14.598 13.928 28.526
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2023.

PHRE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població resident a l'estranger
Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

Aspectes metodològics

L'estadística de població resident a l'estranger que s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial, prevista a la Llei 2/2006, de 6 de març, sota el nom de Cens de catalans residents a l'estranger. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger, a 1 de gener de cada any.

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger. "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."

Es constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. A aquests efectes el Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger, diu:

Article 1. El Registre de Matrícula Consular

1. Per al compliment de les seves funcions, les oficines consulars i, si escau, les seccions consulars de les missions diplomàtiques d'Espanya portaran un Registre de Matrícula dels nacionals espanyols que habitin a la seva respectiva demarcació consular, siguin residents habituals o s'hi trobin transitòriament.

2. El Registre de Matrícula Consular inclourà dues categories d'inscrits: els residents i els no residents.

3. Tindran la consideració de residents els espanyols que resideixin habitualment a la demarcació consular i els qui hi traslladin la seva residència habitual. Els inscrits com a residents causaran alta en el Padró d'espanyols residents a l'estranger, i els majors d'edat, al corresponent Cens electoral de residents absents.

Article 2. Obligació d'inscriure's

1. Els espanyols que resideixin habitualment a l'estranger i els qui hi traslladin la residència habitual s'hauran d'inscriure en el Registre de Matrícula de l'oficina consular o de la secció consular de la missió diplomàtica que correspongui a la circumscripció on es trobin.

2. El pare o la mare hauran de sol·licitar la inscripció dels seus fills menors d'edat subjectes a la seva pàtria potestat, si es troben en la seva companyia. La mateixa obligació incumbeix als tutors respecte dels seus pupils. El contingut i els procediments de formació i actualització del Padró d'espanyols residents a l'estranger s'indiquen al Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".