Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Homes Dones Total
Alt Camp 704 649 1.353
Alt Empordà 3.665 3.514 7.179
Alt Penedès 1.585 1.410 2.995
Alt Urgell 2.397 2.390 4.787
Alta Ribagorça 67 74 141
Anoia 1.809 1.787 3.596
Aran 303 259 562
Bages 3.307 3.040 6.347
Baix Camp 3.213 3.140 6.353
Baix Ebre 1.561 1.457 3.018
Baix Empordà 3.220 2.988 6.208
Baix Llobregat 9.846 9.284 19.130
Baix Penedès 1.506 1.513 3.019
Barcelonès 90.850 90.188 181.038
Berguedà 624 578 1.202
Cerdanya 526 567 1.093
Conca de Barberà 403 417 820
Garraf 2.478 2.393 4.871
Garrigues 270 280 550
Garrotxa 1.069 921 1.990
Gironès 4.801 4.453 9.254
Maresme 6.827 6.427 13.254
Moianès 204 184 388
Montsià 890 863 1.753
Noguera 1.255 1.274 2.529
Osona 3.310 2.823 6.133
Pallars Jussà 635 649 1.284
Pallars Sobirà 287 249 536
Pla d'Urgell 543 565 1.108
Pla de l'Estany 345 371 716
Priorat 205 223 428
Ribera d'Ebre 410 385 795
Ripollès 420 376 796
Segarra 334 317 651
Segrià 3.919 3.836 7.755
Selva 2.867 2.446 5.313
Solsonès 365 314 679
Tarragonès 5.077 4.668 9.745
Terra Alta 160 150 310
Urgell 699 722 1.421
Vallès Occidental 12.614 12.178 24.792
Vallès Oriental 5.920 5.199 11.119
Catalunya 181.490 175.521 357.011
Metropolità 126.115 123.334 249.449
Comarques Gironines 16.387 15.069 31.456
Camp de Tarragona 9.602 9.097 18.699
Terres de l'Ebre 3.021 2.855 5.876
Ponent 7.020 6.994 14.014
Comarques Centrals 7.866 6.987 14.853
Alt Pirineu i Aran 4.215 4.188 8.403
Penedès 7.264 6.997 14.261
Barcelona 139.360 135.483 274.843
Girona 16.827 15.534 32.361
Lleida 11.174 11.039 22.213
Tarragona 14.129 13.465 27.594
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística PHRE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població resident a l'estranger
Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

Aspectes metodològics

L'estadística de població resident a l'estranger que s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial, prevista a la Llei 2/2006, de 6 de març, sota el nom de Cens de catalans residents a l'estranger. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger, a 1 de gener de cada any.

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger. "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."

Es constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. A aquests efectes el Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger, diu:

Article 1. El Registre de Matrícula Consular

1. Per al compliment de les seves funcions, les oficines consulars i, si escau, les seccions consulars de les missions diplomàtiques d'Espanya portaran un Registre de Matrícula dels nacionals espanyols que habitin a la seva respectiva demarcació consular, siguin residents habituals o s'hi trobin transitòriament.

2. El Registre de Matrícula Consular inclourà dues categories d'inscrits: els residents i els no residents.

3. Tindran la consideració de residents els espanyols que resideixin habitualment a la demarcació consular i els qui hi traslladin la seva residència habitual. Els inscrits com a residents causaran alta en el Padró d'espanyols residents a l'estranger, i els majors d'edat, al corresponent Cens electoral de residents absents.

Article 2. Obligació d'inscriure's

1. Els espanyols que resideixin habitualment a l'estranger i els qui hi traslladin la residència habitual s'hauran d'inscriure en el Registre de Matrícula de l'oficina consular o de la secció consular de la missió diplomàtica que correspongui a la circumscripció on es trobin.

2. El pare o la mare hauran de sol·licitar la inscripció dels seus fills menors d'edat subjectes a la seva pàtria potestat, si es troben en la seva companyia. La mateixa obligació incumbeix als tutors respecte dels seus pupils. El contingut i els procediments de formació i actualització del Padró d'espanyols residents a l'estranger s'indiquen al Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".