Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Unió Europea Resta Europa Àfrica Amèrica Central i del Nord Amèrica del Sud Àsia Oceania Total
Alt Camp 575 169 20 197 370 10 12 1.353
Alt Empordà 4.488 852 72 570 1.091 59 47 7.179
Alt Penedès 1.337 446 51 353 719 62 27 2.995
Alt Urgell 296 4.111 10 77 280 9 4 4.787
Alta Ribagorça 46 35 0 17 41 2 0 141
Anoia 1.724 476 51 423 833 63 26 3.596
Aran 411 35 2 48 57 8 1 562
Bages 3.145 1.120 126 574 1.209 74 99 6.347
Baix Camp 3.058 1.352 47 718 1.019 119 40 6.353
Baix Ebre 1.506 743 16 223 440 77 13 3.018
Baix Empordà 3.579 1.076 123 559 729 93 49 6.208
Baix Llobregat 8.576 3.306 314 2.222 3.867 594 251 19.130
Baix Penedès 1.417 871 20 296 319 75 21 3.019
Barcelonès 40.429 31.186 1.486 39.957 60.262 5.755 1.963 181.038
Berguedà 583 231 16 81 271 13 7 1.202
Cerdanya 585 234 4 50 203 12 5 1.093
Conca de Barberà 233 88 5 236 246 4 8 820
Garraf 1.834 952 56 765 1.056 141 67 4.871
Garrigues 196 104 9 88 142 9 2 550
Garrotxa 883 469 117 220 270 24 7 1.990
Gironès 4.554 1.557 268 1.075 1.583 131 86 9.254
Maresme 4.854 2.789 478 1.748 2.903 304 178 13.254
Moianès 91 67 8 81 129 8 4 388
Montsià 884 406 7 152 267 28 9 1.753
Noguera 483 369 14 101 1.549 4 9 2.529
Osona 4.129 770 87 428 569 102 48 6.133
Pallars Jussà 261 227 19 53 718 5 1 1.284
Pallars Sobirà 147 199 0 22 161 3 4 536
Pla d'Urgell 443 173 32 104 341 10 5 1.108
Pla de l'Estany 296 170 26 90 117 13 4 716
Priorat 137 48 5 50 184 4 0 428
Ribera d'Ebre 363 61 1 114 242 8 6 795
Ripollès 374 148 5 108 124 24 13 796
Segarra 224 115 34 80 177 12 9 651
Segrià 2.735 1.719 229 1.176 1.747 99 50 7.755
Selva 2.285 1.160 235 556 925 121 31 5.313
Solsonès 396 151 2 28 96 5 1 679
Tarragonès 4.115 2.096 140 1.363 1.740 202 89 9.745
Terra Alta 117 49 9 48 79 5 3 310
Urgell 587 276 7 149 374 19 9 1.421
Vallès Occidental 8.984 5.017 564 3.786 5.292 657 492 24.792
Vallès Oriental 4.640 2.178 911 1.150 1.878 231 131 11.119
Catalunya 116.000 67.601 5.626 60.136 94.619 9.198 3.831 357.011
Metropolità 67.507 44.500 3.753 48.876 74.257 7.541 3.015 249.449
Comarques Gironines 16.459 5.432 846 3.178 4.839 465 237 31.456
Camp de Tarragona 8.118 3.753 217 2.564 3.559 339 149 18.699
Terres de l'Ebre 2.870 1.259 33 537 1.028 118 31 5.876
Ponent 4.668 2.756 325 1.698 4.330 153 84 14.014
Comarques Centrals 8.438 2.351 243 1.192 2.267 203 159 14.853
Alt Pirineu i Aran 1.746 4.841 35 267 1.460 39 15 8.403
Penedès 6.194 2.709 174 1.824 2.879 340 141 14.261
Barcelona 80.318 48.532 4.148 51.568 78.980 8.004 3.293 274.843
Girona 16.997 5.574 848 3.224 5.000 476 242 32.361
Lleida 6.280 7.612 360 1.947 5.733 186 95 22.213
Tarragona 12.405 5.883 270 3.397 4.906 532 201 27.594
Font: Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística PHRE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població resident a l'estranger
Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

Aspectes metodològics

L'estadística de població resident a l'estranger que s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial, prevista a la Llei 2/2006, de 6 de març, sota el nom de Cens de catalans residents a l'estranger. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger, a 1 de gener de cada any.

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger. "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."

Es constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. A aquests efectes el Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger, diu:

Article 1. El Registre de Matrícula Consular

1. Per al compliment de les seves funcions, les oficines consulars i, si escau, les seccions consulars de les missions diplomàtiques d'Espanya portaran un Registre de Matrícula dels nacionals espanyols que habitin a la seva respectiva demarcació consular, siguin residents habituals o s'hi trobin transitòriament.

2. El Registre de Matrícula Consular inclourà dues categories d'inscrits: els residents i els no residents.

3. Tindran la consideració de residents els espanyols que resideixin habitualment a la demarcació consular i els qui hi traslladin la seva residència habitual. Els inscrits com a residents causaran alta en el Padró d'espanyols residents a l'estranger, i els majors d'edat, al corresponent Cens electoral de residents absents.

Article 2. Obligació d'inscriure's

1. Els espanyols que resideixin habitualment a l'estranger i els qui hi traslladin la residència habitual s'hauran d'inscriure en el Registre de Matrícula de l'oficina consular o de la secció consular de la missió diplomàtica que correspongui a la circumscripció on es trobin.

2. El pare o la mare hauran de sol·licitar la inscripció dels seus fills menors d'edat subjectes a la seva pàtria potestat, si es troben en la seva companyia. La mateixa obligació incumbeix als tutors respecte dels seus pupils. El contingut i els procediments de formació i actualització del Padró d'espanyols residents a l'estranger s'indiquen al Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".