Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per continent. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Unió Europea Resta Europa Àfrica Amèrica Central i del Nord Amèrica del Sud Àsia Oceania Total
Alt Camp 596 180 21 195 356 14 12 1.374
Alt Empordà 4.642 857 63 596 1.071 65 49 7.343
Alt Penedès 1.436 469 58 348 697 67 28 3.103
Alt Urgell 308 4.103 6 75 282 9 4 4.787
Alta Ribagorça 46 33 0 15 43 3 0 140
Anoia 1.833 496 53 430 813 65 28 3.718
Aran 409 31 4 46 62 5 1 558
Bages 3.344 1.137 104 594 1.193 68 93 6.533
Baix Camp 3.253 1.408 46 736 1.040 127 39 6.649
Baix Ebre 1.635 784 23 225 435 68 13 3.183
Baix Empordà 3.730 1.123 122 561 730 84 47 6.397
Baix Llobregat 8.989 3.472 320 2.322 3.884 587 264 19.838
Baix Penedès 1.493 890 19 299 301 80 23 3.105
Barcelonès 41.536 32.689 1.491 41.726 60.600 5.796 2.010 185.848
Berguedà 615 241 17 78 256 13 6 1.226
Cerdanya 615 252 3 58 194 13 5 1.140
Conca de Barberà 240 86 4 235 245 9 8 827
Garraf 1.955 984 52 798 1.062 135 71 5.057
Garrigues 189 105 3 85 140 9 2 533
Garrotxa 939 498 106 231 257 25 7 2.063
Gironès 4.807 1.698 256 1.113 1.537 142 82 9.635
Maresme 5.070 2.916 480 1.789 2.881 298 189 13.623
Moianès 96 66 6 75 117 8 4 372
Montsià 917 416 8 151 262 30 9 1.793
Noguera 510 372 15 105 1.512 4 9 2.527
Osona 4.303 817 97 443 554 107 53 6.374
Pallars Jussà 269 223 14 56 706 8 1 1.277
Pallars Sobirà 143 207 0 20 158 3 4 535
Pla d'Urgell 503 175 28 92 324 10 7 1.139
Pla de l'Estany 316 186 24 84 118 11 2 741
Priorat 135 48 5 50 178 3 0 419
Ribera d'Ebre 384 68 0 113 240 9 5 819
Ripollès 395 148 6 117 123 20 15 824
Segarra 239 118 36 85 170 12 9 669
Segrià 2.886 1.782 216 1.199 1.718 106 55 7.962
Selva 2.373 1.205 241 553 915 129 28 5.444
Solsonès 449 165 3 28 89 9 2 745
Tarragonès 4.318 2.196 121 1.415 1.716 212 91 10.069
Terra Alta 113 46 6 46 72 3 2 288
Urgell 648 276 9 150 372 18 8 1.481
Vallès Occidental 9.467 5.228 563 3.918 5.279 679 494 25.628
Vallès Oriental 5.008 2.263 899 1.191 1.848 239 133 11.581
Catalunya 121.152 70.457 5.548 62.446 94.550 9.302 3.912 367.367
Metropolità 70.098 46.591 3.753 50.959 74.543 7.599 3.090 256.633
Comarques Gironines 17.202 5.715 818 3.255 4.751 476 230 32.447
Camp de Tarragona 8.542 3.918 197 2.631 3.535 365 150 19.338
Terres de l'Ebre 3.049 1.314 37 535 1.009 110 29 6.083
Ponent 4.975 2.828 307 1.716 4.236 159 90 14.311
Comarques Centrals 8.905 2.436 232 1.218 2.209 206 158 15.364
Alt Pirineu i Aran 1.790 4.849 27 270 1.445 41 15 8.437
Penedès 6.591 2.806 177 1.862 2.822 346 150 14.754
Barcelona 83.645 50.773 4.140 53.712 79.181 8.062 3.373 282.886
Girona 17.770 5.865 819 3.309 4.901 488 235 33.387
Lleida 6.653 7.697 336 1.960 5.623 197 102 22.568
Tarragona 13.084 6.122 253 3.465 4.845 555 202 28.526
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2023.

Estadística PHRE

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població resident a l'estranger
Persones que viuen habitualment a l'estranger, tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i el seu últim municipi d'inscripció al Padró municipal d'habitants és un municipi de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

Aspectes metodològics

L'estadística de població resident a l'estranger que s'obté del Padró d'habitants residents a l'estranger i és una activitat estadística oficial, prevista a la Llei 2/2006, de 6 de març, sota el nom de Cens de catalans residents a l'estranger. L'objectiu és l'obtenció del nombre i de les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir de l'explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger, a 1 de gener de cada any.

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi al qual estan inscrites és un de Catalunya. La data de referència és a 1 de gener de cada any.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració General de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger. "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."

Es constitueix amb les dades existents en el Registre de Matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. A aquests efectes el Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger, diu:

Article 1. El Registre de Matrícula Consular

1. Per al compliment de les seves funcions, les oficines consulars i, si escau, les seccions consulars de les missions diplomàtiques d'Espanya portaran un Registre de Matrícula dels nacionals espanyols que habitin a la seva respectiva demarcació consular, siguin residents habituals o s'hi trobin transitòriament.

2. El Registre de Matrícula Consular inclourà dues categories d'inscrits: els residents i els no residents.

3. Tindran la consideració de residents els espanyols que resideixin habitualment a la demarcació consular i els qui hi traslladin la seva residència habitual. Els inscrits com a residents causaran alta en el Padró d'espanyols residents a l'estranger, i els majors d'edat, al corresponent Cens electoral de residents absents.

Article 2. Obligació d'inscriure's

1. Els espanyols que resideixin habitualment a l'estranger i els qui hi traslladin la residència habitual s'hauran d'inscriure en el Registre de Matrícula de l'oficina consular o de la secció consular de la missió diplomàtica que correspongui a la circumscripció on es trobin.

2. El pare o la mare hauran de sol·licitar la inscripció dels seus fills menors d'edat subjectes a la seva pàtria potestat, si es troben en la seva companyia. La mateixa obligació incumbeix als tutors respecte dels seus pupils. El contingut i els procediments de formació i actualització del Padró d'espanyols residents a l'estranger s'indiquen al Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".