Saltar al contingut principal
Localització del lloc de treball. Població ocupada que treballa fora de casa Catalunya
2011 2006
Dins del municipi de residència 53,1 48,0
Dins del barri 20,3 13,6
Fora del barri 32,8 34,4
Fora del municipi de residència 40,5 42,4
Dins de l'àmbit territorial 37,3 40,0
Fora de l'àmbit territorial 3,2 2,4
Altres 6,0 9,6
Total 100 100
Font: Idescat; IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.

Darrera actualització: 10 d'octubre de 2012.

ECVHP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".