Saltar al contingut principal

Mediadors d'assegurances. Empreses. Per condició jurídica

Mediadors d'assegurances. Empreses. Per condició jurídica Catalunya
Corredors d'assegurances Persones físiques Societats anònimes Societats limitades Altres Agents d'assegurances vinculats Persones físiques Societats anònimes Societats limitades Altres Total
2022 506 136 10 359 1 79 23 0 56 0 585
2021 522 142 11 368 1 78 23 0 55 0 600
2020 528 143 11 373 1 80 25 0 55 0 608
2019 547 152 11 383 1 83 27 0 56 0 630
2018 566 161 13 391 1 92 29 0 62 1 658
2017 565 166 13 386 0 98 33 0 64 1 663
2016 567 169 13 385 0 102 36 0 65 1 669
2015 588 181 13 394 0 104 39 0 64 1 692
2014 585 179 15 391 0 98 39 0 59 0 683
2013 592 183 16 393 0 95 39 1 55 0 687
2012 604 195 18 391 0 87 34 1 52 0 691
2011 610 197 18 395 0 80 32 1 47 0 690
2010 624 207 18 399 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 624
2009 641 220 18 403 0 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 641
2008 641 223 18 399 1 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 641
2007 639 227 19 392 1 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 639
2006 654 243 19 390 2 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 654
2005 602 231 18 351 2 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 602
2004 607 235 19 352 1 0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 607
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 de novembre de 2023.

ASS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística dels sector de la mediació d'assegurances privades (ASS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agent d'assegurances vinculat
Professional que duu a terme activitats de mediació en els termes acordats en els contractes subscrits amb diverses entitats asseguradores.
Corredor d'assegurances
Professional que realitza activitats de mediació d'assegurances sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores i que ofereix assessorament independent, professional i imparcial sobre els riscos a què estan exposats el patrimoni, els interessos o responsabilitats de les persones.
Mediador d'assegurances
Professional que realitza activitats consistents en la presentació, proposta o realització de treballs previs a la formalització d'un contracte d'assegurança o de reassegurança, o de formalització d'aquests contractes, així com l'assistència en la gestió i execució dels esmentats contractes, en particular en cas de sinistre. Els mediadors d'assegurances es classifiquen en corredors d'assegurances i agents d'assegurances. Els agents d'assegurances poden ser exclusius o vinculats. Els corredors d'assegurances i els agents d'assegurances poden ser persones físiques o jurídiques.

Aspectes metodològics

L'Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d'informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6015, de 29 de novembre de 2011, estableix que els mediadors d'assegurances tenen l'obligació de presentar cada any dades estadístiques i comptables referents a la seva activitat.

Tots els mediadors que durant un any determinat estan inscrits en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, que depèn de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, han de presentar els models que estableix l'Ordre ECO/326/2011 a través de l'Oficina Virtual de Mediadors d'Assegurances (MEDCAT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".