Saltar al contingut principal

Població resident en establiments col·lectius. Per sexe, grups d'edat i tipus d'establiment

Població resident en establiments col·lectius. Per sexe, grups d'edat i tipus d'establiment Catalunya. 2011
Homes Dones
< 15 15 a 64 > 65 Total < 15 15 a 64 > 65 Total
Total 451 17.574 13.501 31.528 396 5.990 37.795 44.182
Residències gent gran 0 847 11.641 12.489 0 764 34.734 35.499
Institucions penitenciàries 0 9.465 74 9.539 0 719 0 719
Inst. discapac. o as. social 383 3.367 227 3.977 327 2.340 331 3.001
Altres establim. col·lectius 68 1.651 514 2.234 69 1.183 512 1.764
Institucions sanitàries 0 1.054 784 1.837 0 426 1.228 1.653
Institucions religioses 0 205 261 468 0 444 990 1.431
Institucions militars 0 985 0 985 0 114 0 114
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 17 d'octubre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Establiment col·lectiu
Habitatge destinat a ser ocupat per un grup de persones sotmeses a una autoritat o un règim comú que no es basa en vincles familiars o de convivència.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

La informació de la població que resideix en establiments col·lectius s'obté de l'Enquesta de col·lectius, que forma part del conjunt d'operacions que constitueixen els Censos de població i habitatges 2011. El Cens va dirigit a les persones que resideixen tant en habitatges familiars com en establiments col·lectius (hotels, residències de persones grans, casernes, convents...). Atès que els establiments col·lectius presenten unes característiques específiques, es van investigar mitjançant una operació de camp independent.

La població objecte d'estudi de l'Enquesta de col·lectius és el conjunt d'establiments col·lectius de tot el territori català que tenen almenys un resident en la data de la referència censal (1 de novembre del 2011), i permet determinar el nombre i el tipus d'establiments col·lectius en aquesta data de referència. També informa de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones que hi viuen, com ara el sexe, l'edat, l'estat civil, el lloc de naixement, la nacionalitat, la residència fa un any, el nivell d'instrucció i la relació amb l'activitat.

Es consideren els tipus d'establiments col·lectius següents:

 • residències de gent gran;
 • institucions sanitàries (hospitals psiquiàtrics o de llarga estada);
 • institucions per a persones amb discapacitat;
 • institucions d'assistència social a la infància, joventut...;
 • institucions religioses (monestirs, abadies...);
 • establiments militars (casernes...);
 • institucions penitenciàries (presons, centres de menors...);
 • altres tipus de col·lectius (hotels o anàlegs i residències de treballadors);

En el col·lectiu d'hotels o anàlegs, a diferència de la resta, és freqüent que no hi hagi persones residint amb caràcter habitual, sinó simplement passant temporades. D'acord amb les definicions censals, en aquests casos no es consideren col·lectius sinó locals.

A diferència de censos anteriors, en aquest no es consideren establiments col·lectius els tipus següents:

 • col·legis majors i residències d'estudiants, ja que els estudiants, d'acord amb el reglament censal, s'han de censar a la residència familiar;
 • hospitals generals i especials de curta estada on no hi ha ningú residint habitualment, ja que les estades en aquests hospitals són inferiors a 12 mesos;
 • albergs de persones en situació d'exclusió social, ja que es considera que les persones que hi acudeixen disposen d'una residència o són persones sense llar;
 • els internats, acadèmies i escoles militars o seminaris, perquè en tots aquests casos els residents s'han de censar a l'habitatge familiar.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".