Saltar al contingut principal

Població resident en establiments col·lectius. Per sexe, grups d'edat i tipus d'establiment

Població resident en establiments col·lectius. Per sexe, grups d'edat i tipus d'establiment Catalunya. 2021
Homes Dones
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys 65 anys o més Total De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys 65 anys o més Total
Total 2.844 28.857 7.959 39.660 2.477 13.857 20.385 36.719
Residències i habitatges tutelats per a gent gran 34 660 5.551 6.245 33 486 16.636 17.155
Centres residencials per a persones amb discapacitat 38 2.671 366 3.075 33 1.785 466 2.284
Institucions sanitàries 17 643 289 949 11 306 334 651
Establiments hotelers i similars 33 531 48 612 36 230 20 286
Institucions d'assistència social a la infància, la joventut i les dones 366 593 0 959 302 371 19 692
Altres institucions d'assistència social (exclusió social, persones sense llar) 1.073 14.463 594 16.130 1.003 5.359 357 6.719
Residències d'estudiants, col·legis i residències de treballadors 90 524 29 643 3 545 84 632
Institucions religioses, militars i penitenciàries 40 1.127 450 1.617 31 703 1.733 2.467
Altre tipus d'establiments o tipologia desconeguda 1.153 7.645 632 9.430 1.025 4.072 736 5.833
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 13 de desembre de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Establiment col·lectiu
Habitatge destinat a ser ocupat per un grup de persones sotmeses a una autoritat o un règim comú que no es basa en vincles familiars o de convivència.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

La informació de la població que resideix en establiments col·lectius s'obté de l'Enquesta de col·lectius, que forma part del conjunt d'operacions que constitueixen els Censos de població i habitatges 2011. El Cens va dirigit a les persones que resideixen tant en habitatges familiars com en establiments col·lectius (hotels, residències de persones grans, casernes, convents...). Atès que els establiments col·lectius presenten unes característiques específiques, es van investigar mitjançant una operació de camp independent.

La població objecte d'estudi de l'Enquesta de col·lectius és el conjunt d'establiments col·lectius de tot el territori català que tenen almenys un resident en la data de la referència censal (1 de novembre del 2011), i permet determinar el nombre i el tipus d'establiments col·lectius en aquesta data de referència. També informa de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones que hi viuen, com ara el sexe, l'edat, l'estat civil, el lloc de naixement, la nacionalitat, la residència fa un any, el nivell d'instrucció i la relació amb l'activitat.

Es consideren els tipus d'establiments col·lectius següents:

 • residències de gent gran;
 • institucions sanitàries (hospitals psiquiàtrics o de llarga estada);
 • institucions per a persones amb discapacitat;
 • institucions d'assistència social a la infància, joventut...;
 • institucions religioses (monestirs, abadies...);
 • establiments militars (casernes...);
 • institucions penitenciàries (presons, centres de menors...);
 • altres tipus de col·lectius (hotels o anàlegs i residències de treballadors);

En el col·lectiu d'hotels o anàlegs, a diferència de la resta, és freqüent que no hi hagi persones residint amb caràcter habitual, sinó simplement passant temporades. D'acord amb les definicions censals, en aquests casos no es consideren col·lectius sinó locals.

A diferència de censos anteriors, en aquest no es consideren establiments col·lectius els tipus següents:

 • col·legis majors i residències d'estudiants, ja que els estudiants, d'acord amb el reglament censal, s'han de censar a la residència familiar;
 • hospitals generals i especials de curta estada on no hi ha ningú residint habitualment, ja que les estades en aquests hospitals són inferiors a 12 mesos;
 • albergs de persones en situació d'exclusió social, ja que es considera que les persones que hi acudeixen disposen d'una residència o són persones sense llar;
 • els internats, acadèmies i escoles militars o seminaris, perquè en tots aquests casos els residents s'han de censar a l'habitatge familiar.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".