Saltar al contingut principal

Renda mitjana neta anual de les llars. Per àmbits i corones metropolitanes de Barcelona

Renda mitjana neta anual de les llars. Per àmbits i corones metropolitanes de Barcelona 2017
Per llar Per persona Per unitat de consum
Per àmbits
Metropolità 32.861,9 13.353,4 19.942,9
Comarques Gironines 28.163,0 12.090,9 17.639,2
Camp de Tarragona 28.405,3 11.082,9 16.750,2
Terres de l'Ebre 21.525,0 9.253,6 13.177,3
Ponent 28.875,1 10.290,5 15.598,9
Comarques Centrals 25.793,6 10.431,1 15.430,2
Alt Pirineu i Aran 21.248,4 9.754,7 13.849,5
Penedès 32.056,2 12.529,6 18.761,2
Catalunya 31.410,8 12.711,8 18.956,9
Per corones metropolitanes de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 34.135,9 14.361,3 21.294,5
Barcelona 35.146,4 15.669,4 22.838,4
AMB (sense Barcelona) 33.122,2 13.189,2 19.911,2
Àmbit Metropolità (sense AMB) 30.008,5 11.328,0 17.226,8
Àmbit metropolità 32.861,9 13.353,4 19.942,9
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Darrera actualització: 25 de juliol de 2018.

Estadística ECV

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llar
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.
Unitat de consum
Concepte comptable diferent al membre de la llar que s'obté aplicant uns factors d'ajust a la despesa, i ens permet ponderar nivells distints de necessitat entre llars de diferent dimensió i composició.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de condicions de vida és una enquesta anual que realitza l'INE des de l'any 2004 amb un doble objectiu:

  • proporcionar informació de la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets.
  • mesurar la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. A més a més, permet difondre resultats per a Catalunya, els àmbits territorials, Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Per tal de mesurar el risc de pobresa de la població, es presenta un llindar de risc de pobresa específic per a Catalunya. Es classifica la població segons aquest llindar i, a partir d'aquí, s'estudia la incidència, la composició i la intensitat d'aquesta pobresa relativa a la població.

La taxa de risc de pobresa o exclusió social és un indicador dels objectius de l'Europa 2020. Aquesta taxa complementa l'indicador de risc de pobresa considerant també el nombre de persones que viuen en llars amb intensitat de treball molt baixa i el nombre de persones amb privació material severa.

L'enquesta recull dades anuals sobre la llar i proporciona informació sobre l'entorn físic i social, condicions i tipus d'habitatge, règim de tinença de l'allotjament i despeses mensuals.

A partir del 2013, s'ha introduït un canvi metodològic que consisteix a utilitzar fonts administratives per conèixer la variable d'ingressos dels individus. A causa d'aquest canvi es produeix un trencament de la sèrie, ja que les dades d'ingressos de l'enquesta del 2013 no són comparables amb les dades publicades dels anys anteriors. Per aquest motiu, s'han fet unes estimacions retrospectives dels principals indicadors des del 2009 comparables amb les dades del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".