Saltar al contingut principal

Població activa projectada. Per sexe

Població activa projectada. Per sexe Catalunya. 2050
Valor Taxa d'activitat de 16 a 64 anys (%)
Escenari baix 2.666,3 77,6
Homes 1.435,5 81,9
Dones 1.230,8 73,2
Escenari mitjà 3.666,4 81,1
Homes 1.942,5 84,4
Dones 1.723,9 77,7
Escenari alt 4.633,9 83,3
Homes 2.463,2 86,4
Dones 2.170,6 80,1
Unitats: Milers d'actius/ves.
Font: Idescat. Projeccions de població activa. 2015-2051.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2016.

Estadística PROJPA

Nota metodològica

L'operació estadística Projeccions de població activa és el resultat d'aplicar a la població projectada per sexe i edat uns supòsits sobre el nivell futur de participació laboral.

Les projeccions de població activa ofereixen dos tipus de resultats:

  1. població activa projectada
  2. taxa d'activitat projectada

L'operació Projeccions de població activa ofereix informació classificada per sexe i edat quinquennal. Aquesta operació s'actualitza cada cinc anys i la data de referència és l'1 de gener de cada any.

A l'apartat Projeccions anteriors es poden trobar les projeccions prèvies a les Projeccions de població activa 2015–2051 (Projeccions de població activa 2021–2041, base 2010, i Projeccions de població activa 2015–2030, base 2005).

Projeccions de població activa 2015–2051. Projeccions vigents

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població 2013–2051.

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2015–2051, mentre que les dades territorials corresponen al període 2015–2026.

En les Projeccions de població activa 2015–2051 (base 2015) s'ha seguit una metodologia semblant a la de les Projeccions de població activa 2021–2041(base 2010). Aquesta metodologia consisteix a utilitzar una font externa per fixar les hipòtesis de participació laboral per sexe i edat quinquennal en un determinat horitzó temporal. En els anys intermedis les taxes s'obtenen per interpolació entre les taxes de l'Enquesta de població activa observades en el punt de partida de la projecció (2014) i les taxes objectiu.

En les Projeccions de població activa 2015–2051 s'han revisat les hipòtesis anteriors per incorporar la informació més recent de l'Enquesta de població activa dels anys 2010–2014 (període amb importants canvis en el mercat de treball per la crisi econòmica). A més d'introduir l'efecte dels canvis legislatius sobre l'edat de jubilació i els requisits per accedir a les pensions de jubilació, s'han modificat les taxes d'activitat femenina i s'ha aprofundit en l'anàlisi dels canvis generacionals.

Per reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral en el període 2015–2051 s'han establert tres hipòtesis, prenent com a base l'Enquesta de població activa 2014:

  1. hipòtesi baixa
  2. hipòtesi mitjana
  3. hipòtesi alta

A partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral s'han generat tres escenaris de població activa:

  1. Escenari baix d'activitat: combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població.
  2. Escenari mitjà d'activitat: combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població.
  3. Escenari alt d'activitat: combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2015–2051) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2015–2026).

El grup de més edat que s'ha considerat és el de 70 a 74 anys. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.