Espais esportius

Espais esportius Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Espais convencionals 40.106 0,0
Espais singulars 9.337 0,0
Total 49.443 0,0
Font: Consell Català de l'Esport.

Data de publicació: 9 de gener del 2019.

Estadística EESP

Nota metodològica

La Llei de l'esport de Catalunya estableix la responsabilitat dels municipis per a l'actualització d'un inventari, el nombre de les característiques i el d'equipaments esportius existents en el seu terme municipal.

Com a resultat d'això, s'han de tenir en compte una sèrie de conceptes:

  • Un equipament esportiu és un espai adaptat per al desenvolupament de les diferents pràctiques fisicoesportives.
  • Una instal·lació esportiva és l'espai esportiu que està construït específicament per a la pràctica esportiva.
  • Una àrea d'activitat esportiva és quan s'utilitza el medi natural o les infraestructures no específicament esportives per a la pràctica esportiva.
  • Un espai esportiu convencional és quan aquest respon a un model ben definit, amb unes mides determinades.
  • Un espai esportiu singular és quan la configuració d'aquest depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del disseny mateix de l'espai esportiu.