Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 392.992,4 -6,0
Homes 169.755,2 -8,2
Dones 223.237,3 -4,3
De 16 a 24 anys 26.993,7 -2,2
De 25 a 44 anys 155.588,7 -6,1
De 45 anys i més 210.410,1 -6,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.279.079,3 -6,5
Homes 1.363.626,7 -9,3
Dones 1.915.452,7 -4,5
De 16 a 24 anys 259.221,7 -7,2
De 25 a 44 anys 1.373.363,9 -8,3
De 45 anys i més 1.646.493,8 -4,9
Unitats: Persones.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.
El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació de Catalunya l'any 2018 va baixar un 6% interanual. Per sexes, l'atur masculí mostra un decrement del 8,2% i el femení del 4,3%. Per grups d'edat, totes les franges mostren reduccions: de 16 a 24 anys (−2,2%); de 25 a 44 anys (−6,1%); de 45 anys i més (−6,5%). A Espanya, el nombre de desocupats registrats va disminuir un 6,5% respecte al 2017.

Data de publicació: 3 de gener del 2019.

Dades mensuals Estadística ATUREG

Nota metodològica

L'atur registrat es correspon, segons l'Ordre d'11 de març de 1985 del Ministeri de Treball i Afers Socials, amb les demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia de cada mes a les Oficines de de la Generalitat (OTG) en el cas de Catalunya i a les oficines d'ocupació del SEPE en el cas de la resta de l'Estat, amb exclusió de les situacions següents:

  1. Treballadors ocupats que sol·liciten una ocupació per exemple per compatibilitzar-la amb l'actual.
  2. Treballadors sense disponibilitat immediata de treball o situació incompatible (pensionistes de jubilació, estudiants d'ensenyaments reglats menors de 25 anys, etc.).
  3. Treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques (ocupació a domicili, per un període inferior a 3 mesos o jornada setmanal inferior a 20 hores).
  4. Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació.

El 4 de maig de 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació) , que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. El SISPE suposa un aflorament d'aturats que anteriorment no es classificaven correctament segons el que establia l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985, que regula la definició estadística d'atur registrat.

Les dues modificacions més destacables del SISPE són:

  • els creuaments amb fitxers d'afiliació a la Seguretat Social permetran l'actualització immediata dels canvis de situació dels demandants.
  • els demandants estrangers no s'exclouran directament de l'atur registrat pel simple fet de ser-ho, sinó que s'analitzarà, com en el cas dels nacionals, si reuneixen els requisits per ser classificats com a aturats.

En definitiva, la implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació. Les dades anteriors a l'any 2005 s'han calculat fent simulacions retrospectives amb criteris SISPE.

Taules disponibles [+]