Atur registrat. Per sectors d'activitat

Atur registrat. Per sectors d'activitat Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 418,3 -11,1
Agricultura i pesca 10,1 -15,6
Indústria 50,2 -15,4
Construcció 38,9 -19,2
Serveis 291,5 -9,2
Sense ocupació anterior 27,5 -8,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atur registrat. Per sectors d'activitat Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 3.507,7 -9,3
Agricultura i pesca 168,4 -10,6
Indústria 316,9 -12,3
Construcció 329,1 -18,2
Serveis 2.385,8 -7,6
Sense ocupació anterior 307,6 -8,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Data de publicació: 3 de gener del 2018.

Nota metodològica

L'atur registrat es correspon, segons l'Ordre d'11 de març de 1985 del Ministeri de Treball i Afers Socials, amb les demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia de cada mes a les Oficines de de la Generalitat (OTG) en el cas de Catalunya i a les oficines d'ocupació del SEPE en el cas de la resta de l'Estat, amb exclusió de les situacions següents:

  1. Treballadors ocupats que sol·liciten una ocupació per exemple per compatibilitzar-la amb l'actual.
  2. Treballadors sense disponibilitat immediata de treball o situació incompatible (pensionistes de jubilació, estudiants d'ensenyaments reglats menors de 25 anys, etc.).
  3. Treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques (ocupació a domicili, per un període inferior a 3 mesos o jornada setmanal inferior a 20 hores).
  4. Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació.

El 4 de maig de 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació), que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. El SISPE suposa un aflorament d'aturats que anteriorment no es classificaven correctament segons el que establia l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985, que regula la definició estadística d'atur registrat.

Les dues modificacions més destacables del SISPE són:

  • els creuaments amb fitxers d'afiliació a la Seguretat Social permetran l'actualització immediata dels canvis de situació dels demandants.
  • els demandants estrangers no s'exclouran directament de l'atur registrat pel simple fet de ser-ho, sinó que s'analitzarà, com en el cas dels nacionals, si reuneixen els requisits per ser classificats com a aturats.

En definitiva, la implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació. Les dades anteriors a l'any 2005 s'han calculat fent simulacions retrospectives amb criteris SISPE.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: