Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010)

Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) Catalunya. 2018
Milers Variació (%)
Totals 3.814,7 2,8
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Assalariats 3.369,7 3,3
Agricultura .. ..
Indústria .. ..
Ind. manufacturera .. ..
Construcció .. ..
Serveis .. ..
Comerç, transport i hostaleria .. ..
Act. immobiliàries, professionals i altres .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) Espanya. 2018
Milers Variació (%)
Totals 20.706,4 2,1
Agricultura 770,5 -2,3
Indústria 2.435,8 1,4
Ind. manufacturera 2.195,0 1,6
Construcció 1.207,7 8,2
Serveis 16.292,5 2,0
Comerç, transport i hostaleria 6.057,5 2,0
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 5.858,1 1,5
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.376,9 2,5
Assalariats 18.148,6 2,7
Agricultura 473,6 -0,6
Indústria 2.332,2 1,7
Ind. manufacturera 2.093,2 2,0
Construcció 1.040,6 9,1
Serveis 14.302,3 2,5
Comerç, transport i hostaleria 4.938,5 2,9
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 5.113,1 2,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 4.250,7 2,7
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Nota: Les dades d’Espanya es van revisar el 28 de juny del 2019.

El nombre total de llocs de treball va ser de 3.814,7 milers l'any 2018 a Catalunya, un 2,8% més que un any enrere. El nombre de llocs de treball dels assalariats va ser de 3.369,7 milers, i mostra un increment del 3,3% amb relació a l'any anterior. A Espanya el nombre de llocs de treball i el nombre de llocs de treball assalariats van créixer un 2,1% i un 2,7% anual respectivament.

Data de publicació: 20 de març del 2019. Sèries revisades el 29 de març del 2019.

Estadística PIBA

Nota metodològica

La comptabilitat nacional mesura l'aportació del treball a la producció a través del conjunt de llocs de treball d'una economia.

La variable llocs de treball es diferencia de la dels ocupats (variable que quantifiquen les enquestes de població activa) en el fet que aquesta darrera mesura exclusivament persones. Per tant, només si no hi hagués pluriocupació el nombre de llocs de treball i d'ocupats seria idèntic.

La variable Totals comprèn els llocs de treball dels assalariats i dels treballadors autònoms. La variable Assalariats comprèn, només, els llocs de treball dels assalariats.

Els llocs de treball es presenten en una desagregació equivalent al PIB des de l'òptica de l'oferta:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria.
  • Indústria manufacturera.
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).

A l'estadística Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB), es presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE, i a fi de preservar la congruència temporal de les sèries econòmiques, les dades espanyoles s'actualitzen simultàniament a les dades catalanes.

Les estimacions anuals dels llocs de treball (base 2010) tenen caràcter definitiu per al període 2000–2011 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels darrers dos anys són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.