Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Preus corrents

Renda familiar disponible bruta. Preus corrents Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 139.742 5,4
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 159.878 5,3
Excedent brut explotació 40.278 4,4
Remuneració d'assalariats 110.365 5,3
Rendes netes de la propietat 9.234 9,2
Prestacions socials 37.147 6,6
Altres transferències corrents 10.217 7,7
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 22.210 4,2
Cotitzacions socials netes 32.859 7,7
Altres transferències corrents 12.431 5,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Renda familiar disponible bruta. Preus corrents Espanya. 2019 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 764.656 5,0
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 839.602 5,2
Excedent brut explotació 216.165 3,6
Remuneració d'assalariats 578.350 5,5
Rendes netes de la propietat 45.087 9,5
Prestacions socials 215.635 6,6
Altres transferències corrents 65.765 5,4
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 106.144 5,4
Cotitzacions socials netes 173.559 7,7
Altres transferències corrents 76.643 6,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 17 de desembre de 2021.

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.