Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010)

Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) Catalunya. 2016 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 126.837 1,5
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 141.969 2,5
Excedent brut explotació 31.466 3,0
Remuneració d'assalariats 101.837 3,3
Rendes netes de la propietat 8.666 -7,5
Prestacions socials 32.859 1,8
Altres transferències corrents 6.696 -4,2
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 17.860 3,1
Cotitzacions socials netes 28.097 4,1
Altres transferències corrents 8.731 2,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional
Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) Espanya. 2016 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 686.581 1,8
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 741.231 2,4
Excedent brut explotació 170.331 3,4
Remuneració d'assalariats 530.702 2,7
Rendes netes de la propietat 40.198 -6,0
Prestacions socials 190.284 1,7
Altres transferències corrents 44.012 1,8
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 86.258 3,0
Cotitzacions socials netes 149.945 3,1
Altres transferències corrents 52.743 4,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional

L'any 2016 la renda bruta disponible de les famílies a Catalunya (amb base 2010) va assolir un valor de 126.837 milions d'euros, quantitat que suposa una variació interanual de l’1,5%, segons dades provisionals. Pel vessant dels recursos, creixen respecte a un any enrere l'excedent brut d'explotació (3%) i la remuneració dels assalariats (3,3%). Pel vessant dels usos, registren increments interanuals tant els impostos sobre la renda, patrimoni, etc. (3,1%) com les cotitzacions socials netes (4,1%) i les altres transferències corrents (2,7%). A Espanya, la renda familiar disponible bruta va augmentar un 1,8% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 21 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Base 2010.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn