Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 993 -20,8
Per activitat econòmica
Agricultura i pesca 5 -16,7
Indústria i energia 135 -16,1
Construcció 130 1,6
Comerç 202 -27,9
Transports i emmagatzematge 37 -44,8
Hoteleria 123 7,0
Informació i comunicacions 64 3,2
Immobiliàries financeres i assegurances 55 83,3
Activitats professionals i tècniques 72 -30,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 72 -30,1
Resta de serveis 98 -8,4
Sense classificar 0 -100,0
Per dimensió
0 173 -16,8
1 a 9 383 -45,7
10 a 49 135 -32,5
50 a 99 10 -41,2
100 i més 6 -81,3
Sense classificar 286 214,3
Unitats: Nombre.
Font:
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 4.098 -11,5
Per activitat econòmica
Agricultura i pesca 45 -10,0
Indústria i energia 545 -0,5
Construcció 601 4,0
Comerç 832 -13,2
Transports i emmagatzematge 161 -28,8
Hoteleria 623 28,7
Informació i comunicacions 158 -10,2
Immobiliàries financeres i assegurances 222 68,2
Activitats professionals i tècniques 288 -13,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 222 -27,2
Resta de serveis 401 -5,9
Sense classificar 0 -100,0
Per dimensió
0 709 -12,0
1 a 9 1.666 -31,7
10 a 49 616 -21,7
50 a 99 52 -42,2
100 i més 23 -75,0
Sense classificar 1.032 149,3
Unitats: Nombre.
Font:
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.