Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió

Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 1.010 -14,0
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 5 66,7
indústria i energia 129 -21,3
construcció 99 -18,9
comerç 217 -22,2
transports i emmagatzematge 56 -15,2
hoteleria 97 29,3
informació i comunicacions 50 -21,9
immobiliàries financeres i assegurances 25 -40,5
activitats professionals i tècniques 88 -4,3
activitats administratives i serveis auxiliars 78 -4,9
resta de serveis 94 20,5
sense classificar 72 -32,7
Per dimensió
0 158 -29,8
1 a 9 572 -7,6
10 a 49 165 -11,8
50 a 99 15 -28,6
100 i més 28 86,7
sense classificar 72 -32,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Empreses concursades 4.097 -14,4
Per activitat econòmica
agricultura i pesca 44 -32,3
indústria i energia 496 -23,1
construcció 492 -18,4
comerç 840 -27,6
transports i emmagatzematge 195 -18,8
hoteleria 438 35,6
informació i comunicacions 161 -12,5
immobiliàries financeres i assegurances 112 -27,3
activitats professionals i tècniques 297 -15,4
activitats administratives i serveis auxiliars 260 -0,8
resta de serveis 391 19,9
sense classificar 371 -21,9
Per dimensió
0 672 -17,4
1 a 9 2.168 -13,4
10 a 49 716 -14,4
50 a 99 85 6,3
100 i més 85 6,3
sense classificar 371 -21,9
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2021.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

L'activitat econòmica de l'empresa es determina per seccions, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-09), d'acord amb la informació del DIRCE.