Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 3.561,9 167,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 39,0 -31,8
Indústries extractives 0,0 0,0
Indústries manufactureres 2.931,6 505,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 16,8 -40,8
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0
Construcció 16,6 -50,2
Comerç a l'engròs i al detall 429,4 11,3
Transport i emmagatzematge 0,6 -94,7
Hostaleria 35,0 -73,5
Informació i comunicacions 43,7 -9,1
Activitats financeres i d'assegurances 24,9 -49,6
Activitats immobiliàries 2,0 -94,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 10,6 -48,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 10,1 7,1
Educació 1,3 -86,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,4 -71,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -100,0
Altres serveis 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total 23.070,3 2,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 96,2 -64,6
Indústries extractives 1.296,6 5,3
Indústries manufactureres 4.904,0 -3,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.246,0 77,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 102,7 -48,3
Construcció 486,4 -75,5
Comerç a l'engròs i al detall 2.864,4 223,7
Transport i emmagatzematge 2.449,4 207,1
Hostaleria 187,9 -63,3
Informació i comunicacions 2.277,0 -49,5
Activitats financeres i d'assegurances 4.705,2 46,8
Activitats immobiliàries 207,5 -70,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 73,0 -82,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 135,7 -84,6
Educació 1,3 -88,9
Activitats sanitàries i de serveis socials 35,5 -33,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -100,0
Altres serveis 1,4 48,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 23 de març de 2021.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.