Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Total 1.381,2 -64,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 29,8 -23,4
Indústries extractives 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries manufactureres 456,4 -85,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3,4 -79,9
Aigua, sanejament i gestió de residus 36,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 31,9 78,3
Comerç a l'engròs i al detall 703,3 24,6
Transport i emmagatzematge 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Hostaleria 3,4 -90,8
Informació i comunicacions 8,8 -80,7
Activitats financeres i d'assegurances 90,6 221,3
Activitats immobiliàries 6,8 19,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 1,5 -91,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 1,0 -90,0
Educació 0,0 -100,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Total 22.039,2 -30,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 41,8 -67,6
Indústries extractives 118,3 -94,9
Indústries manufactureres 2.593,9 -52,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.135,1 -18,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 59,8 -45,5
Construcció 341,0 -70,5
Comerç a l'engròs i al detall 1.532,8 -49,7
Transport i emmagatzematge 234,0 -90,6
Hostaleria 136,4 -31,5
Informació i comunicacions 8.871,5 53,8
Activitats financeres i d'assegurances 2.951,0 -45,0
Activitats immobiliàries 578,7 106,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 191,0 -20,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 205,4 14,3
Educació 0,0 -100,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 23,5 -81,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis 23,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 de març de 2022.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.