Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. 2022
Índex (mitjana anual) Variació (mitjana anual) (1) % Variació interanual (valor al desembre) (2) %
Índex general 108,0 8,0 5,2
Aliments i begudes no alcohòliques 110,3 10,3 13,4
Begudes alcohòliques i tabac 103,6 3,6 6,7
Vestit i calçat 105,0 5,0 4,3
Habitatge 114,6 14,6 -2,5
Parament de casa 106,2 6,2 8,5
Medicina 101,7 1,7 2,5
Transports 111,9 11,9 2,3
Comunicacions 98,7 -1,3 -1,9
Esbarjo i cultura 103,1 3,1 5,1
Ensenyament 101,2 1,2 -0,1
Hotels, cafès i restaurants 105,6 5,6 6,4
Altres béns i serveis 103,1 3,1 3,8
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
Nota: Per actualitzar les rendes es fa servir la taxa de variació interanual dels dos anys que es volen comparar i que es pot consultar a l'Índex de preus de consum (IPC).
(1) Càlcul a partir de la mitjana de preus de l'any.
(2) Càlcul entre el valor de l'índex del desembre i el del desembre de l'any anterior.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. 2022
Índex (mitjana anual) Variació (mitjana anual) (1) % Variació interanual (valor al desembre) (2) %
Índex general 108,4 8,4 5,7
Aliments i begudes no alcohòliques 111,6 11,6 15,7
Begudes alcohòliques i tabac 103,9 3,9 7,2
Vestit i calçat 102,7 2,7 1,8
Habitatge 115,5 15,5 -4,5
Parament de casa 106,3 6,3 8,5
Medicina 101,1 1,1 1,0
Transports 112,1 12,1 3,3
Comunicacions 98,7 -1,3 -1,9
Esbarjo i cultura 102,8 2,8 3,8
Ensenyament 101,2 1,2 1,4
Hotels, cafès i restaurants 106,4 6,4 7,8
Altres béns i serveis 103,5 3,5 4,5
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
Nota: Per actualitzar les rendes es fa servir la taxa de variació interanual dels dos anys que es volen comparar i que es pot consultar a l'Índex de preus de consum (IPC).
(1) Càlcul a partir de la mitjana de preus de l'any.
(2) Càlcul entre el valor de l'índex del desembre i el del desembre de l'any anterior.

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del gener del 2022 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2021, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2021 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 210.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2021 són la incorporació de les mascaretes higièniques i la suscripció a diaris on-line.

El nombre d'articles que componen el cistell de consum és de 462.

L'estructura de ponderacions de la base 2021 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.