Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total licitació 806,0 -40,7
Edificació 361,7 -42,8
Obra civil 444,3 -38,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total licitació 8.732,0 -14,3
Edificació 2.458,1 -29,0
Obra civil 6.273,9 -6,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial d'obres a Catalunya (per data de publicació) va disminuir un 40,7% anual l'any 2018. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, l'edificació va baixar un 42,8% i l'obra civil ho va fer un 38,7%. A Espanya, la licitació oficial d'obres per data de publicació va registrar un decrement del 14,3% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 25 de febrer del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.