Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total licitació 1.282,0 23,2
Edificació 498,2 33,4
Obra civil 783,9 17,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total licitació 8.873,2 -9,7
Edificació 3.102,8 7,8
Obra civil 5.770,3 -17,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 25 de febrer de 2021. Propera actualització: 23 de febrer de 2022

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.