Utilització del sòl

Utilització del sòl Catalunya. 2017
Valor (hectàrees) Percentatge (%)
Superfície forestal 2.054.774 64,0
Bosc 1.119.161 34,9
Bosquines 715.352 22,3
Altra vegetació 220.261 6,9
Àrees sense vegetació 105.665 3,3
Conreus 830.981 25,9
Secà 562.319 17,5
Regadiu 268.662 8,4
Urbà, urbanitzable i infraestructures 217.783 6,8
Total 3.209.202 100,0
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Utilització del sòl Espanya. 2017
Valor (hectàrees) Percentatge (%)
Superfície forestal .. ..
Àrees sense vegetació .. ..
Conreus .. ..
Urbà, urbanitzable i infraestructures .. ..
Total .. ..
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: A partir del 2005, les "àrees sense vegetació" estan incloses en el sòl "urbà, urbanitzable i infraestructures".
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 7 de setembre del 2018.

Nota metodològica

La investigació sobre la distribució general de la superfície de Catalunya resumeix les dades de l'enquesta 1-T sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles, que realitza anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per a cada terme municipal, i agrega posteriorment les dades per tal d'obtenir còmputs comarcals i per al total de Catalunya.

L'any 2007 es van introduir millores en l'elaboració de l'estadística, amb nous criteris de classificació d'acord amb les eines d'informació geogràfica (SIGPAC), que afecta especialment la classificació d'altra vegetació, que en bona part queda redistribuïda com a bosc o bosquina, alhora que en menor mesura disminueix la superfície de conreu. Aquests canvis impliquen que les dades no siguin directament comparables amb les dels anys anteriors.

La superfície forestal comprèn la superfície forestal arbrada, ocupada per boscos i plantacions d'arbres, les bosquines, ocupades per màquies, garrigues, brolles, landes, arbusts, matolls i situacions de trànsit entre el bosc i el matollar, i les superfícies amb altra vegetació com són els prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides i erms pasturats.

Els conreus comprenen els terrenys sembrats amb plantacions d'espècies anuals o plurianuals: cultius herbacis i llenyosos, tant en secà com en regadiu, i els guarets.

Les àrees sense vegetació inclouen els sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals i platges, congestes, llacs, embassaments i rius.

El territori urbanitzat i infraestructures correspon a l'ocupat per nuclis urbans, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials i les infraestructures viàries.

Taules disponibles

  • Utilització del sòl