Saltar al contingut principal

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2020
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 21.830 9,2 -3,5
Indústria 2.112 22,2 0,8
Construcció 230 -15,4 -67,4
Serveis 19.487 8,3 -1,7
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Nota: Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Espanya. 1r trimestre del 2020
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 103.005 2,0 4,3
Indústria 8.729 12,1 17,0
Construcció 1.988 -43,5 -54,2
Serveis 92.287 2,9 6,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.
Nota: Les dades del primer trimestre del 2020 estan afectades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 16 de juny de 2020. Propera actualització: 17 de setembre de 2020 Calendari

Estadística ECL

Nota metodològica

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

S'entén per vacant o oferta d'ocupació el lloc de treball que o bé s'ha creat recentment, o bé tot i estar creat no l'ocupa cap treballador, o bé està a punt de quedar lliure i l'empresari responsable pren mesures actives per cobrir-lo amb un candidat aliè a l'empresa.

Les vacants d'ocupació reflecteixen en gran mesura la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.