Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2018
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 17.936 -8,8 -5,1
Indústria 2.396 -11,0 56,1
Construcció 488 -25,7 4,7
Serveis 15.052 -7,8 -10,9
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2018
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 91.101 -6,0 21,9
Indústria 6.568 -9,8 23,8
Construcció 3.757 -54,4 93,7
Serveis 80.775 -0,7 19,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el quart trimestre del 2018 han estat 17.936, xifra que suposa un decrement del 8,8% respecte al trimestre anterior i del 5,1% respecte al mateix trimestre de l'any 2017. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, disminueixen un 7,8% intertrimestral i un 10,9% en termes interanuals. La construcció i la indústria augmenten en termes interanuals. En termes intertrimestrals, la construcció baixa un 25,7% i la indústria un 11%. A Espanya hi ha hagut 91.101 llocs de treball vacants, un 6% menys que el trimestre anterior i un 21,9% més que el quart trimestre del 2017.

Data de publicació: 19 de març del 2019. Propera actualització: 18 de juny del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

S'entén per vacant o oferta d'ocupació el lloc de treball que o bé s'ha creat recentment, o bé tot i estar creat no l'ocupa cap treballador, o bé està a punt de quedar lliure i l'empresari responsable pren mesures actives per cobrir-lo amb un candidat aliè a l'empresa.

Les vacants d'ocupació reflecteixen en gran mesura la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: