Indicadors de clima empresarial

Indicadors de clima empresarial Catalunya. 2n trimestre del 2018
Evolució respecte del trimestre anterior Expectatives per al proper trimestre
Marxa del negoci (1) 15,4 14,8
Indústria 17,4 17,5
Construcció 17,6 10,3
Comerç 7,7 14,2
Hostaleria 11,8 14,0
Resta de serveis 17,8 14,6
Nivell de preus 3,4 1,7
Indústria 6,1 1,5
Construcció 0,7 0,9
Comerç 4,5 -1,2
Hostaleria -6,3 10,1
Resta de serveis 3,4 2,2
Nombre d'ocupats 12,5 8,2
Indústria 13,1 7,2
Construcció 14,0 -0,4
Comerç 10,4 6,9
Hostaleria 12,7 13,4
Resta de serveis 12,8 10,0
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").
Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.
(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2018 mostra un saldo de 15,4 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de la construcció (17,6 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen en 14,8 punts. Mostren saldos positius tots els sectors: la indústria (17,5 punts), la construcció (10,3 punts), el comerç (14,2 punts), la hostaleria (14%) i la resta de serveis (14,6 punts).

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en 3,4 punts. Mostren saldos positius: la indústria (6,1 punts), la construcció (0,7%), el comerç (4,5%) i la resta de serveis (3,4%). En sentit contrari decreix la hostaleria (−6,3%). Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és d’1,7 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 12,5 punts, i tots els sectors mostren saldos positius. Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 8,2 punts.

Data de publicació: 13 de juliol del 2018. Propera actualització: 15 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de Clima empresarial l'elaboren conjuntament la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra de Barcelona) i l'Idescat des de l'any 2008 en virtut d'un conveni de col·laboració. Integra cinc enquestes adreçades a diferents sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

L'enquesta de Clima empresarial recull l'opinió dels representants dels establiments, amb activitat a Catalunya, sobre l'evolució i les expectatives respecte del trimestre de referència per a un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'empresa.

El principal objectiu de l'enquesta de Clima empresarial és conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució de les empreses amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

La població de referència són els establiments que realitzen a Catalunya alguna de les activitats objecte d'estudi, independentment d'on es troba ubicada la seu social. L'enquesta cobreix tot el territori de Catalunya.

L'enquesta té una periodicitat trimestral. Al final de cada trimestre es demana informació referida a l'evolució del negoci respecte del trimestre immediatament anterior al de referència, i les expectatives que té l'empresari amb vista al trimestre següent.

La informació es presenta desagregada per sectors d'activitat. En els casos de la indústria, el comerç i la resta de serveis es desglossen en 7, 6 i 5 branques d'activitat, respectivament.

La informació recollida a l'Enquesta de clima empresarial també permet calcular l'índex de confiança empresarial harmonitzat, operació realitzada conjuntament per l'INE i l'Idescat per mitjà d'un conveni de col·laboració. Aquest conveni permet la utilització i la integració de les mostres complementàries de les dues operacions i la comparabilitat amb els indicadors de l'Estat i altres comunitats autònomes.

Correspondència de les branques d'activitat amb la CCAE-2009
Codi CCAE-2009
Indústria
Alimentació, begudes i tabac10–12
Tèxtil, confecció, cuir i calçat13–15
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques16–18
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics20–23
Metal·lúrgia i productes metàl·lics24, 25
Maquinària i equips mecànics, elèctrics i prod. informàtics, electrònics i òptics26–28
Altres indústriesSecció B, D i E i Divisions 19, 29 i 33
Construcció
Construcció41–43
Comerç
Productes alimentaris, begudes i tabac al detall en estab. especialitzats472
Articles d'ús domèstic, culturals i recreatius al detall en estab. especialitzats475–476
Comerç al detall en establiments no especialitzats471
Altre tipus de comerç al detall473–474, 477–479
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes45
Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç46
Hostaleria
Hostaleria55–56
Resta de serveis
Informació i comunicacionsSecció J
Activitats jurídiques i de comptabilitat69–71
R+D, publicitat, estudis de mercat i altres activitats científiques i tècniques72–75
Activitats administratives i serveis auxiliarsSecció N
Altres serveisSeccions H, K, L, R (divisions 92 i 93) i S (div. 96)

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: