Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 1.446 199 16,0 -6,7
Creació de societats mercantils (capital M€) 46,0 -50,4 -52,3 -30,5
Dissolució de societats mercantils (nombre) 165 28 20,4 3,2
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 7.918 524 7,1 0,8
Creació de societats mercantils (capital M€) 421,5 -53,3 -11,2 -1,0
Dissolució de societats mercantils (nombre) 2.032 209 11,5 3,8
Font: Registre Mercantil Central.

S'han creat 1.446 societats mercantils a Catalunya al novembre del 2018, un 16% més que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 52,3% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un increment interanual del 20,4%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha augmentat un 7,1% respecte al novembre del 2017.

Data de publicació: 4 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: