Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 820 -111 -11,9 -9,3
Capital (milions d'euros) 33,6 17,1 103,1 -27,2
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 78 -5 -6,0 0,9
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 5.543 -224 -3,9 -0,2
Capital (milions d'euros) 486,7 139,9 40,3 1,8
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.244 117 10,4 3,0
Font: Registre Mercantil Central.

S'han creat 820 societats mercantils a Catalunya al setembre del 2018, un 11,9% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 103,1% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 6%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 3,9% respecte al setembre del 2017.

Data de publicació: 2 d'octubre del 2018. Propera actualització: 2 de novembre del 2018

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils.

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: