Saltar al contingut principal

Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 1.062 86 8,8 -24,2
Creació de societats mercantils (capital M€) 85,3 62,7 277,0 -20,6
Dissolució de societats mercantils (nombre) 90 3 3,4 -21,7
Font: Registre Mercantil Central.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 6.258 709 12,8 -21,1
Creació de societats mercantils (capital M€) 278,4 46,9 20,2 -17,9
Dissolució de societats mercantils (nombre) 1.610 469 41,1 -17,4
Font: Registre Mercantil Central.

Darrera actualització: 1 d'octubre de 2020. Propera actualització: 2 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.