Saltar al contingut principal

Creació i dissolució de societats mercantils

Creació i dissolució de societats mercantils Catalunya. Juny del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 2.020 575 39,8 52,5
Creació de societats mercantils (capital M€) 92,7 39,9 75,7 3,9
Dissolució de societats mercantils (nombre) 153 74 93,7 32,2
Font: Registre Mercantil Central.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Creació i dissolució de societats mercantils Espanya. Juny del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Creació de societats mercantils (nombre) 10.004 3.747 59,9 52,2
Creació de societats mercantils (capital M€) 456,8 231,8 103,0 19,6
Dissolució de societats mercantils (nombre) 1.901 887 87,5 34,7
Font: Registre Mercantil Central.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 2 de juliol de 2021. Propera actualització: 2 d'agost de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.