Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 835 417 99,8 57,4
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 290 61 26,6 -0,8
empreses concursades 545 356 188,4 122,9
Per tipus de concurs
voluntari 305 -107 -26,0 -40,7
necessari 3 -3 -50,0 -11,1
consecutiu 527 .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font:
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 2.620 1.204 85,0 53,4
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 1.018 404 65,8 31,8
empreses concursades 1.602 800 99,8 70,1
Per tipus de concurs
voluntari 1.415 61 4,5 -12,8
necessari 17 -45 -72,6 -77,8
consecutiu 1.188 .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font:
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 d'agost de 2021. Propera actualització: 5 de novembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal és elaborada pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Entre 2005 i 2020 ha sigut duta a terme per l'INE, substitint l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari, necessari o consecutiu).

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Concurs consecutiu: Concurs en què la sol·licitud és presentada per un mediador concursal després de la no acceptació prèvia, o incompliment, d'un Acord Extrajudicial de Pagaments, continuant així el procediment preconcursal. El jutge ha d'acordar la declaració immediata de concurs.