Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 432 14 3,3 12,4
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 166 -13 -7,3 5,9
empreses concursades 266 27 11,3 16,6
Per tipus de concurs
voluntari 423 20 5,0 14,0
necessari 9 -6 -40,0 -33,3
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.610 15 0,9 -0,1
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 410 29 7,6 6,4
empreses concursades 1.200 -14 -1,2 -2,2
Per tipus de concurs
voluntari 1.516 28 1,9 1,2
necessari 94 -13 -12,1 -17,8
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del segon trimestre del 2017.

El nombre de deutors concursats ha estat de 432 a Catalunya en el segon trimestre del 2018, quantitat que suposa un increment del 3,3% respecte al mateix període del 2017. El nombre d'empreses concursades ha augmentat un 11,3% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari incrementa un 5% i el necessari mostra una baixada del 40% interanual. A Espanya, el nombre de deutors ha crescut un 0,9% interanual.

Data de publicació: 3 d'agost del 2018. Propera actualització: 6 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: