Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 1r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 538 39 7,8 7,8
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 235 23 10,8 10,8
empreses concursades 303 16 5,6 5,6
Per tipus de concurs
voluntari 532 46 9,5 9,5
necessari 6 -7 -53,8 -53,8
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 1r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.648 27 1,7 1,7
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 501 -17 -3,3 -3,3
empreses concursades 1.147 44 4,0 4,0
Per tipus de concurs
voluntari 1.558 32 2,1 2,1
necessari 90 -5 -5,3 -5,3
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional

El nombre de deutors concursats ha estat de 538 a Catalunya en el primer trimestre del 2019, quantitat que suposa un increment del 7,8% respecte al mateix període del 2018. El nombre d'empreses concursades ha augmentat un 5,6% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari creix un 9,5% i el necessari ha disminuït un 53,8%. A Espanya, el nombre de deutors concursats ha augmentat un 1,7% interanual.

Data de publicació: 9 de maig del 2019. Propera actualització: 2 d'agost del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn