Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 402 -103 -20,4 -19,4
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 37 7 23,3 7,3
empreses concursades 365 -110 -23,2 -21,6
Per tipus de concurs
voluntari 384 -105 -21,5 -21,2
necessari 18 2 12,5 53,8
consecutiu .. .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.955 -716 -26,8 -27,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 216 0 0,0 -8,0
empreses concursades 1.739 -716 -29,2 -29,0
Per tipus de concurs
voluntari 1.820 -718 -28,3 -28,8
necessari 135 2 1,5 3,0
consecutiu .. .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 d'agost de 2014.

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal és elaborada pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Entre 2005 i 2020 ha sigut duta a terme per l'INE, substitint l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari, necessari o consecutiu).

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Concurs consecutiu: Concurs en què la sol·licitud és presentada per un mediador concursal després de la no acceptació prèvia, o incompliment, d'un Acord Extrajudicial de Pagaments, continuant així el procediment preconcursal. El jutge ha d'acordar la declaració immediata de concurs.