Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 1r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 948 484 104,3 104,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 305 84 38,0 38,0
empreses concursades 643 400 164,6 164,6
Per tipus de concurs
voluntari 361 -101 -21,9 -21,9
necessari 5 3 150,0 150,0
consecutiu 582 .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font: Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 1r trimestre del 2021 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 2.799 1.298 86,5 86,5
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 1.009 482 91,5 91,5
empreses concursades 1.790 816 83,8 83,8
Per tipus de concurs
voluntari 1.522 92 6,4 6,4
necessari 19 -52 -73,2 -73,2
consecutiu 1.258 .. .. ..
Unitats: Nombre.
Font: Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de maig de 2021. Propera actualització: 5 d'agost de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal és elaborada pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. Entre 2005 i 2020 ha sigut duta a terme per l'INE, substitint l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari, necessari o consecutiu).

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Concurs consecutiu: Concurs en què la sol·licitud és presentada per un mediador concursal després de la no acceptació prèvia, o incompliment, d'un Acord Extrajudicial de Pagaments, continuant així el procediment preconcursal. El jutge ha d'acordar la declaració immediata de concurs.