Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 245,4 -659,6 -72,9 -62,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,2 -2,0 -63,2 -59,6
Indústries extractives 0,0 -0,3 -100,0 -99,2
Indústries manufactureres 72,8 -207,8 -74,1 -75,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 -100,0 ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -5,0 -100,0 -99,2
Construcció 11,5 -96,9 -89,4 -61,5
Comerç a l'engròs i al detall 44,1 -43,5 -49,7 -8,7
Transport i emmagatzematge 1,7 -6,5 -79,7 -94,5
Hostaleria 42,5 36,1 .. 168,8
Informació i comunicacions 48,1 -77,7 -61,8 -58,7
Activitats financeres i d'assegurances 0,6 -208,4 -99,7 -95,2
Activitats immobiliàries 8,2 -28,0 -77,4 -81,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 9,8 0,3 2,9 -60,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 3,3 2,4 294,1 -85,8
Educació 1,4 1,4 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -14,9 -100,0 135,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,4 -8,7 -96,1 -92,9
Altres serveis 0,0 0,0 -24,7 262,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.314,5 -1.113,5 -25,1 -16,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 73,7 61,1 485,6 241,7
Indústries extractives 21,1 14,2 207,0 360,0
Indústries manufactureres 619,1 -26,1 -4,0 -19,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,9 -143,3 -98,7 -73,5
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -5,0 -99,8 ..
Construcció 150,7 -441,5 -74,6 -53,6
Comerç a l'engròs i al detall 459,9 185,2 67,4 57,3
Transport i emmagatzematge 37,4 -86,0 -69,7 -47,3
Hostaleria 430,3 131,0 43,8 52,3
Informació i comunicacions 299,3 117,3 64,4 181,6
Activitats financeres i d'assegurances 211,2 -1.419,0 -87,0 -69,5
Activitats immobiliàries 805,9 568,0 238,8 223,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 26,0 -13,1 -33,4 -48,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 82,6 -116,2 -58,5 -54,2
Educació 50,6 50,6 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,3 -15,5 -98,2 264,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 37,4 17,8 91,1 -89,1
Altres serveis 7,1 7,1 .. -42,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2002. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 20 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]