Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 345,7 -556,6 -61,7 -61,7
OCDE 303,0 -506,6 -62,6 -62,6
Unió Europea (UE-28) 285,5 -513,9 -64,3 -64,3
Amèrica del Nord 15,9 11,2 236,8 236,8
Amèrica Llatina 7,0 -0,5 -7,0 -7,0
Resta d'Amèrica 0,1 0,1 .. ..
Àsia i Oceania 22,9 20,9 .. ..
Àfrica 0,1 0,0 -18,9 -18,9
Paradisos fiscals 0,0 -1,8 -100,0 -100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 5.914,1 -236,3 -3,8 -3,8
OCDE 4.611,5 -1.288,5 -21,8 -21,8
Unió Europea (UE-28) 4.583,1 -789,6 -14,7 -14,7
Amèrica del Nord 139,6 -128,1 -47,9 -47,9
Amèrica Llatina 38,2 -186,8 -83,0 -83,0
Resta d'Amèrica 0,3 -7,5 -96,1 -96,1
Àsia i Oceania 1.107,1 1.052,0 .. ..
Àfrica 5,8 4,9 .. ..
Paradisos fiscals 19,2 6,7 53,4 53,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 345,7 milions d'euros al primer trimestre del 2018, un 61,7% menys que al mateix període de l'any anterior. Per àrees geogràfiques, el 82,6% d'aquesta inversió té com a origen la Unió Europea. La inversió estrangera a Espanya ha estat de 5.914,1 milions d'euros, un 3,8% menys que al primer trimestre de l'any 2017.

Data de publicació: 26 de juny del 2018. Propera actualització: 20 de setembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: