Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 202,6 -268,2 -57,0 167,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 39,0 -17,2 -30,6 ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 49,2 -8,1 -14,1 ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 -11,7 -100,0 ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 15,3 -4,9 -24,2 -50,1
Comerç a l'engròs i al detall 22,8 -215,6 -90,4 11,2
Transport i emmagatzematge 0,3 -5,3 .. ..
Hostaleria 35,0 18,6 113,3 ..
Informació i comunicacions 11,9 7,7 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 16,1 0,3 2,2 ..
Activitats immobiliàries 0,3 -24,3 -98,8 -94,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 2,7 -10,4 -79,4 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars 10,1 10,1 .. ..
Educació 0,0 -7,3 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -0,1 -100,0 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -0,1 -100,0 ..
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 6.724,8 -1.832,5 -21,4 2,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 44,0 -186,4 .. ..
Indústries extractives 21,7 -935,7 .. ..
Indústries manufactureres 315,5 -431,8 -57,8 -3,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.991,9 1.785,2 .. 77,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 10,7 -65,6 .. ..
Construcció 237,9 -809,4 -77,3 -75,5
Comerç a l'engròs i al detall 325,8 -33,0 -9,2 ..
Transport i emmagatzematge 744,6 723,1 .. 207,1
Hostaleria 76,9 -28,6 -27,1 -63,3
Informació i comunicacions 522,7 -1.440,0 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 2.358,0 782,9 .. 46,8
Activitats immobiliàries 38,0 -561,8 .. -70,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 6,0 -23,6 -79,6 -82,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 21,4 -573,2 .. ..
Educació 0,0 -7,4 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 9,5 -25,6 -72,9 -33,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -1,1 .. -100,0
Altres serveis 0,0 -0,5 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de març de 2021. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 21 de juny de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]