Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 42,2 -349,0 -89,2 -89,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 0,0 0,0 ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 38,2 -312,4 .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 -16,7 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 0,0 -2,4 .. -100,0
Comerç a l'engròs i al detall 2,6 -2,4 .. -47,5
Transport i emmagatzematge 0,2 -4,7 .. ..
Hostaleria 0,1 -0,3 .. ..
Informació i comunicacions 0,0 -0,1 .. -84,4
Activitats financeres i d'assegurances 0,1 -7,6 .. ..
Activitats immobiliàries 0,6 -0,8 -57,2 -57,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,0 0,0 -78,4 -78,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,0 -1,9 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,4 0,4 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -0,1 .. ..
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.390,5 -771,2 -35,7 -35,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,4 -18,5 -93,1 ..
Indústries extractives 108,7 108,7 .. ..
Indústries manufactureres 409,2 -580,4 -58,7 -58,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 177,7 -241,8 -57,6 -57,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,1 -7,3 .. ..
Construcció 37,8 -152,2 -80,1 -80,1
Comerç a l'engròs i al detall 172,3 122,0 242,6 242,6
Transport i emmagatzematge 1,5 -5,8 -79,5 -79,5
Hostaleria 14,1 -83,9 -85,6 -85,6
Informació i comunicacions 172,1 164,0 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 227,3 -111,6 .. -32,9
Activitats immobiliàries 1,0 -1,7 .. -61,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 11,2 -5,6 -33,5 -33,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 54,5 51,6 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,4 -8,7 -95,6 -95,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -1,0 .. -100,0
Altres serveis 1,2 1,2 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juny de 2020. Propera actualització: 21 de setembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.