Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 544,7 315,6 137,7 87,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,8 -10,4 -79,0 25,0
Indústries extractives 1,7 1,7 .. ..
Indústries manufactureres 313,2 230,9 280,6 132,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,2 0,2 0,0 33,1
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 -100,0 ..
Construcció 0,6 -3,0 -84,4 -99,3
Comerç a l'engròs i al detall 53,8 24,0 80,2 ..
Transport i emmagatzematge 68,8 59,8 .. 135,1
Hostaleria 0,0 0,0 0,0 ..
Informació i comunicacions 12,3 11,0 .. -75,9
Activitats financeres i d'assegurances 26,5 -30,1 -53,2 -53,7
Activitats immobiliàries 40,2 34,7 .. -6,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 9,7 -16,4 -63,0 -63,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,0 -0,7 -93,9 -89,6
Educació 0,0 0,0 0,0 0,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 -100,0 134,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 15,0 14,4 .. 3,0
Altres serveis 0,0 -0,1 -99,8 -63,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2014
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.965,9 -1.459,1 -26,9 15,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 31,7 10,3 48,1 101,3
Indústries extractives 305,9 88,3 40,6 417,2
Indústries manufactureres 869,8 -1.055,0 -54,8 -58,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 215,3 13,1 6,5 -61,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 10,4 6,5 164,8 ..
Construcció 655,2 57,6 9,6 0,1
Comerç a l'engròs i al detall 163,4 -154,5 -48,6 54,0
Transport i emmagatzematge 204,5 155,3 315,6 241,5
Hostaleria 6,7 2,8 70,3 241,7
Informació i comunicacions 140,1 83,0 145,4 138,3
Activitats financeres i d'assegurances 1.132,3 -712,9 -38,6 37,7
Activitats immobiliàries 119,5 -1,8 -1,5 -24,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 46,2 0,7 1,6 -7,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 17,4 9,4 118,8 -44,3
Educació 0,2 -0,5 -65,6 -93,7
Activitats sanitàries i de serveis socials 3,7 3,6 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 43,6 34,7 393,1 68,6
Altres serveis 0,2 0,1 51,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2002. Sèries revisades el 12 d'abril de 2021. Propera actualització: 20 de desembre de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.

Taules disponibles [+]